Ξεκινούν οι διαδικασίες για την επιδότηση ενοικίων στους τσιγγάνους

Οι διαδικασίες για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των Ρομά που διαμένουν μόνιμα στη Ρόδο με την επιδότηση ενοικίου, ξεκινούν από το Δήμο Ρόδου καθώς στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έρχεται για έγκριση η υλοποίηση της πράξης «βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, στο νησί ο πληθυσμός των Ρομά ανέρχεται σε 406 άτομα (σ.σ. 85 νοικοκυριά), σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε 21 Ιουλίου με 5 Σεπτεμβρίου 2017 από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στον καταυλισμό της περιοχής Καρακκόνερο διαμένουν μόνιμα 58 νοικοκυριά και στο σύνολο 262 άτομα.

Οι συνθήκες που επικρατούν στον οικισμό, όπως περιγράφονται στην εισήγηση, διακρίνονται από την απουσία υποδομών κοινής ωφελείας, τη συστέγαση διευρυμένων οικογενειακών νοικοκυρών σε αυτοσχέδιες οικίες-παραπήγματα κατασκευασμένες από ευτελή δομικά υλικά. «Δεν υπάρχουν αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης και εκλείπουν οι παράμετροι διασφάλισης της δημόσιας υγείας στους χώρους διαμονής τους», αναφέρεται ακόμη. Ο καταυλισμός έχει υπαχθεί από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στην κατηγορία τύπου 1, δηλαδή «άκρως υποβαθμισμένες περιοχές».
Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, μετά την πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου προς τον δικαιούχο Δήμο Ρόδου, κρίθηκε αναγκαία η μεταστέγαση του πληθυσμού με επιδότηση ενοικίου, καθώς με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ο κύριος στόχος της πρόσκλησης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», το οποίο προβλέπει τα παρακάτω:

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» για 36 μήνες στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση-μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από περιθωριοποιημένους πληθυσμούς διαμένοντες στους καταυλισμούς του Δήμου Ρόδου. Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 20 οικογένειες (σ.σ. ο αριθμός των οικογενειών είναι ενδεικτικός καθώς η υλοποίηση της πράξης συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα κατοικιών).
Σε πρώτη φάση ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα είναι λιγότερος και εκτιμάται ότι θα φθάσει τις 17).

Ακόμη, στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελούμενων οικογενειών. Ο Δήμος Ρόδου θα αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ του ενοικιαστή και εκμισθωτή, εντοπίζοντας κατάλληλες κατοικίες για μίσθωση και άτομα-οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια για να μετεγκατασταθούν σε αυτόνομες οικίες ή διαμερίσματα στον αστικό ιστό του Δήμου. Επίσης, θα χορηγεί το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη για προσυμφωνημένη περίοδο χρόνου. Οι προτεινόμενες κατοικίες θα καλύπτουν τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα για τις ανάγκες των ατόμων/της οικογένειας, σύμφωνα με τον κτηριοδομικό κανονισμό.

Τουλάχιστον ένα από τα άνεργα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας είναι σκόπιμο να συμμετέχει, κατά προτεραιότητα, σε σχετικές προσκλήσεις για την προώθηση στην απασχόληση με στόχο την ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας ενώ τα παιδιά οφείλουν να συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τέλος, τα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας θα υποστηρίζονται από ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά. Η δράση θα υλοποιηθεί σε απόλυτη συμφωνία με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 375.840 ευρώ.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στους ωφελούμενους είναι: Στέγαση, κάλυψη μηνιαίας δαπάνης για πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά, συμβουλευτική (σ.σ. εργασιακή, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αγωγή υγείας και διατροφής), λήψη κοινωνικών παροχών σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, επιδόματα αναπηρίας, κοινωνικά τιμολόγια, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων κ.α.), διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο, μεταξύ άλλων: Την εγγραφή στον ΟΑΕΔ, την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην εργασία, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης στην απασχόληση του ΟΑΕΔ και την εγγραφή ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι για κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, θα υπάρχει καρτέλα υποδοχής και παρακολούθησης καθώς και εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης μέσω συμπλήρωσης εντύπων ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης. Το νοικοκυριό θα παρακολουθείται από τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Κριτήρια ένταξης των Ρομά
στο πρόγραμμα
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άτομα που διαμένουν στους καταυλισμούς του Δήμου Ρόδου και έχουν καταγραφεί στις απογραφές που έχουν γίνει.

Επιλέγονται μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση που διενεργούν τα στελέχη του Κέντρου με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι Ρόδου, να έχουν εγγραφεί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμο Ρόδου με Παράρτημα Ρομά (σ.σ. και στο μητρώο ωφελούμενων), να έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες διευθέτησης τυχών αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων, να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να μένουν σ’ αυτήν, να μην συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης, να έχουν δελτίο ανεργίας (σ.σ. εφόσον δηλώνουν άνεργοι), το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημά τους να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και τα παιδιά τους να έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής και φοιτούν κανονικά σε αυτά.