Γιατρός ασφαλείας στον δήμο Ρόδου

Γιατρός ασφαλείας, πρόκειται να προσληφθεί στον δήμο της Ρόδου. Ήδη αναρτήθηκε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την οποία οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019 στις 09.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν. 3850/10. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, ενώ επίσης έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα ο ιατρός εργασίας θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο υποδείξεων, με άξονες τα παρακάτω:

α. σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παρακάτω διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
β. λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού,
γ. φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος  της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
δ. οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε. αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Ο γιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Επιβλέπει την εφαρμογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων.

Για το σκοπό αυτόν:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών µέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
Εκτελεί προγράµµατα εμβολιασμού των εργαζομένων µε εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.