Δημοπρασία για την ενοικίαση του ξενοδοχείου «Νιρέας» στη Σύμη

Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου - ξενοδοχείου («Νιρέας») προκήρυξε ο δήμος της Σύμης.


Η δημοπρασία θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου, στις 11 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σύμης.
Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτή θα διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση, την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης βδομάδας (14/2/2020), στον ίδιο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος. 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και θα ισχύει από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.


Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€) ετησίως.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€).