Λεξιστορείν: Η λακκούβα!

Λακκούβα ονομάζουμε το φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα στο έδαφος συνήθως με μικρό βάθος.

Πρόκειται για μια λέξη που προέκυψε από συμφυρμό των λέξεων λάκκος και γούβα.