Πανελλήνιοι πανναυτικοί αγώνες στη Ρόδο

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΑΝΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας εις τα πλαίσια των εκδηλώσεων διά την τόνωσιν του Τουρισμού προγραμματίσθησαν όπως διεξαχθούν την 15, 16 και 17ην Ιουλίου οι Πανναυτικοί Αγώνες Ελλάδος εις Ρόδον.

Ήδη η Νομαρχία και το Προεδρείον του Νομικού Ομίλου Ρόδου μελετούν το όλον θέμα, προς τούτο δε θα δοθούν διάφορα κονδύλια διά την ανακαίνησιν των εγκαταστάσεων του ΝΟΡ. Εις τους εν λόγω αγώνας θα μετάσχουν οι τρεις Ομοσπονδίαι ήτοι Κωπηλατική, Ιστιοπλοϊκή και Κολυμβητική.

Η πρώτη θα μετάσχη διά 16 συλλόγων εξ όλων των μερών της χώρας, η δευτέρα διά 10 συλλόγων και η τρίτη διά 12.
Συνολικώς εις άπαντα τα αγωνίσματα θα μετάσχουν άνω των 300 αθλητών. Τους Πανναυτικούς αγώνας θα πλαισιώσουν και άνδρες του Β. Ναυτικού και Ναυτόπαιδες διά παρελάσεων και άλλων εκδηλώσεων.

ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ ΣΠΟΓΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΕΡΡΕΥΣΑΝ 33.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: (του ανταποκριτού μας) 
Με ικανοποιητικόν ρυθμόν άρχισαν εις την νήσον μας αι αγοραπωλησίαι σπόγγων. Οι αγορασταί προέρχονται εκ του εξωτερικού. Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν του Επιμελητηρίου Καλύμνου, κατά τον παρελθόντα μήνα επραγματοποιήθησαν εξαγωγαί 16 παρτίδων σπόγγων, συνολικού βάρους 2.800 κιλών. Εκ της πωλήσεως αυτών εισέρρευσαν εις Κάλυμνον 33.000 δολλάρια.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΚΚΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΕΡΟΣ: (Ιδ. ανταπ.) Η προσωρινή τουριστική Επιτροπή της νήσου μας, εις τα πλαίσια των προσπαθειών της διά την προετοιμασίαν της Λέρου εν όψει της ενάρξεως παραθεριστικής κινήσεως, εζήτησεν από την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής την ίδρυσιν Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας εις Λακκί.  Εις έγγραφόν του ο Ανώτερος Διοικητής κ. Τάγαρης υπεγράμμισε το ενδιαφέρον της Χωροφυλακής διά την τουριστικήν ανάπτυξιν της Λέρου και ανεκοίνωσεν ότι ο Σταθμός θα λειτουργήση εγκαίρως.

ΥΠΕΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ
Εβελτιώθη χθες ο καιρός εις Ρόδον και υπεχώρησε το από ημερών σημειωθέν ψύχος. Την πρωίαν απέπλευσαν αρκετά μικράν σκάφη τα οποία είχον αποκλεισθή λόγω της θαλασσοταραχής. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας ανεκοίνωσεν ότι τα πρώιμα κηπευτικά υπέστησαν εκ του ψύχους σημαντικάς ζημίας, ιδιαιτέρως δε αι υπερπρώιμαι τομάται.

1.400 ΔΕΝΔΡΑ ΕΦΥΤΕΥΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ: (Του ανταποκριτού μας). Υπό συνεργείου του Δήμου Πάτμου εφυτεύθησαν 1000 δένδρα εκατέρωθεν των κεντρικών οδών και εις άλλους δημοτικούς χώρους, κατά την διάρκειαν της ληγούσης δενδροφυτευτικής περιόδου. Εξ άλλου εις τα πλαίσια προσπαθείας διά την δενδροκαλλιέργειαν, οι κάτοικοι της Πάτμου εφύτευσαν 4000 οπωροφόρα.

ΕΙΔΗ ΑΞΙΑΣ 143.200.000 ΔΡΧ. ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Κατά το δεκάμηνον Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 1759, εξήχθησαν εκ Δωδεκανήσου 11.500 τόννοι εμπορευμάτων αξίας 43.500.000 δραχμών, συμφώνως προς ανακοίνωσιν της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κατά το χρονικόν διάστημα εισήχθησαν 29.500 τόννοι εμπορευμάτων, αξίας 446.200.000 δραχμών.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΘΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΗ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Εντός της προσεχούς εβδομάδος θα εξαγγελθή παρά της Νομαρχίας το πρόγραμμα εορτών και λοιπών εκδηλώσεων, αι οποίαι θα λάβουν χώραν κατά το 1950 εις Ρόδον, προς τόνωσιν του τομέως της ψυχαγωγίας των ξένων επισκεπτών και διά την επιμήκυνσιν της τουριστικής περιόδου. Η τελική επεξεργασία του τουριστικού προγράμματος εγένετο ως γνωστόν, βάσει των υποβληθεισών προτάσεων εκ μέρους των οργανώσεων φορέων.