Δωριέας-ΑΕΠ: Δεν δωροδοκήθηκα λέει ο Σταυλάς

ΔΙ’ ΕΝΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΔΕΝ ΕΔΩΡΟΔΟΚΗΘΗΝ ΛΕΓΕΙ Ο ΣΤΑΥΛΑΣ»

«Κύριε διευθυντά
Έχων υπ’ όψιν μου τα δημοσιεύματα των τοπικών Εφημερίδων και της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ», γύρω από το πρόσωπό μου ότι δηλαδή παράγοντες της Α.Ε.Π. απεπειράθησαν να με δωροδοκήσουν κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος της 24/1/60 μεταξύ των ομάδων ΔΩΡΙΕΩΣ-Α.Ε.Π., έρχομαι δια της παρούσης δηλώσεώς μου, να διαφωτίσω το φίλαθλον κοινόν της Ρόδου και Λοιπής Ελλάδος.

Δηλώ υπευθύνως ότι ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ απεπειράθη να με δωροδοκήση κατά τον ανωτέρω αγώνα.
Κατόπιν τούτου δηλώνω ότι όλα τα αναγραφόμενα εις τον τύπον είναι ΨΕΥΔΗ και ΑΒΑΣΙΜΑ καθώς και ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ.

Πάντα τα ανωτέρω δια να δοθή τέλος εις την υπόθεσιν τούτην.

Ο Δηλών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΛΑΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΡΙΟΝ ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αύριον το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου θα ασχοληθή κατά τη διάρκειαν συνεδριάσεώς του με την κατάρτισιν του τελικού προγράμματος των εκτελεστών κατά το τρέχον έτος μικρών και μέσων Κοινωφελών Έργων εις την περιφέρειαν του Νομού. Ήδη επεστράφη εκ του Υπουργείου Συντονισμού εγκεκριμμένον το υποβληθέν πρόγραμμα, το οποίον προβλέπει τη διάθεσιν 18.500.000 δραχμών κατ’αρχήν, εκ μέρους της Κυβερνήσεως δια την εκτέλεσιν έργων εις όλας τας νήσους.

ΤΗΝ 15ην ΤΡΕΧ. ΑΡΧΙΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ
Την 15ην τρέχοντος αρχίζει λειτουργούν σχολείον βραχείας διαρκείας δια τα κλαδεύματα ελαίας εις το κτήριον της Σχολής Καλαμώνος. Το εν λόγω σχολείον θα λειτουργήση επί 30 ημέρας, οι ενδιαφερόμενοι δε πρέπει να απευθυνθούν δια να δηλώσουν συμμετοχήν εις τους κατά τόπους γεωπόνους γεωργικών εφαρμογών.

40.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΕΙΣΡΕΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΩΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Τεσσαράκοντα χιλιάδες δολλάρια εισρέουν μηνιαίως κατά μέσον όρον εις Κάρπαθον υπό μορφήν εμβασμάτων ομογενών εργαζομένων εις το εξωτερικόν. Τα εμβάσματα αυτά είναι κυρίως δωρεαί δια την εκτέλεσιν διαφόρων κοινωφελών έργων, μικρότερα δε ποσά αποτελούν οικονομικήν ενίσχυσιν των Καρπαθιακών οικογενειών.

ΙΔΡΥΘΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ «Ο ΓΟΝΗΣ»
Χθες συνήλθον τα μέλη του νεοϊδρυθέντος Σωματείου «Ελευθέρων Εργατών Ρόδου ο ΓΟΝΗΣ» και ανέδειξαν προσωρινόν διοικητικόν Συμβούλιον απαρτισθέν εκ των εξής: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδογιωργάκης, Γενικός Γραμματεύς: Απόστολος Αποστόλου, Ταμίας: Νικόλαος Στόκας, Σύμβουλοι: Ιωάννης Κουκούλης, Στέλιος Ρωμαίος, Θεμιστοκλής Συκόφυλος, Αντιπρόσωποι παρά τω Νέω Εργατικώ Κέντρω: Κωνσταντίνος Παπαδογιωργάκης και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Επίσης ελήφθη απόφασις όπως την προσεχή Παρασκευήν 12η Φεβρουαρίου ε.ε. και ώραν 17ην συνέλθουν εις τρίτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τα μέλη προς καταρτισμόν του Καταστατικού και λήψιν αποφάσεως διαφόρων εργατικών ζητημάτων.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Κακοκαιρία και δριμή ψύχος ενέσκηψαν από ημερών εις την νήσον μας. Η θερμοκρασία κατά τας νυκτερινάς ώρας κατέρχεται πέραν του μηδενός εσημειώθησαν δε ζημίαι εις διαφόρους καλλιεργείας.

ΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του τμήματος Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης και συνεζήτησεν επί του προγράμματος εκδηλώσεων του προσεχούς διμήνου.