Λεξιστορείν: Μουσική στη διαπασών!

Με την έκφραση «μουσική στη διαπασών» θέλουμε να δηλώσουμε ότι ο ήχος της μουσικής έχει φθάσει στη μεγαλύτερη δυνατή ένταση κι οξύτητα.

Ο τύπος «στη διαπασών» (και όχι εσφαλμένα στη διαπασόν) προέρχεται από την αρχαία φράση της Πολιτείας του Πλάτωνα  «ἡ διά πασῶν χορδῶν μουσική συμφωνία».