Η ΑΕΠ κατέκτησε οριστικά το πρωτάθλημα Δωδεκανήσου

Η Α.Ε.Π. ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ 25. Κατά την σημερινήν συνεδρίασιν της ΕΠΟ απερρίφθησαν αι καταγγελίαι περί συμπαιγνίας κατά το Δωδεκανησιακόν πρωτάθλημα και ούτω η ΑΕΠ κατέκτησε οριστικώς το εφετεινόν πρωτάθλημα.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου απεφάσισε την χορήγησιν εις τας Σχολάς «Νιρεύς» 300.000 δρχ. εις τον Οργανισμόν Προνοίας 350.000 δρχ. και εις τον Καλλιτεχνικόν Οργανισμόν 200.000 δρχ. Επίσης απεφάσισε την τροποποίησιν των φορολογικών καταστάσεων καθαριότητος και φωτισμού, ανέβαλε την λήψιν αποφάσεως επί της προσφοράς διά τα ψυγεία και ενέκρινε την έκθεσιν του Σχεδίου Π. Πόλεως προς υποβολήν τυχόν ενστάσεων. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ
Σήμερον οι μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου θα πραγματοποιήσουν ημερησίαν εκδρομήν εις την τοποθεσίαν «Τσαμπίκα».

ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 60 ΕΡΓΑΤΑΙ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας κατά το παρελθόν διήμερον προσελήφθησαν 60 εργάται εις διαφόρους εργασίας ενεργουμένας υπό του Δήμου.

3.000 ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη υπό του κ. Σχολιάτρου συνεχίζεται ο εμβολιασμός των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της υπαίθρου. Μέχρι στιγμής ενεμβολιάσθησαν 600 περίπου μαθηταί, διά δαμαλισμού.
Εξ άλλου κατά το παρελθόν τρίμηνον εξητάσθησαν 3.000 περίπου μαθηταί των Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Πόλεως Ρόδου. Η εξέτασις των εν λόγω μαθητών θα περατωθή κατά τον προσεχή μήνα διά της εξετάσεως 700 μαθητών δύο Σχολείων.

ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, συντόμως πρόκειται να αρχίσουν εργασίαι διά την επέκτασιν των πτερύγων της α’ και β’ θέσεως του Νοσοκομείου Ρόδου, διά κυβερνητικών πιστώσεων. Επίσης εις το Νοσοκομείον θα εγκατασταθή ψυκτικός θάλαμος και διά το μικροβιολογικόν εργαστήριον αυτού θα αγορασθούν διάφορα όργανα, προς τον σκοπόν όπως λειτουργεί ικανοποιητικώς.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ 4%
Δι’ εγγράφου του το Υπουργείον Εσωτερικών εζήτησεν από την Νομαρχίαν να γνωστοποιήση προς τας υπηρεσίας αυτού λεπτομερείας εν σχέσει προς τους ισχύοντας σήμερον φόρους εις Δωδεκάνησον, οι οποίοι ίσχυον και κατά τα έτη της κατοχής. Η Νομαρχία κατόπιν τούτου εγνωστοποίησεν ότι μοναδικός  διατηρούμενος φόρος είναι ο επί των εισαγομένων και εξαγομένων.

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 90 ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας Ρόδου η ανανέωσις των επαγγελματικών Βιβλιαρίων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων λήγει αύριον. Εν τω μεταξύ μέχρι της χθες εγένετο αναθεώρησις επί 296 βιβλιαρίων.  Εξ άλλου κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Επιτροπής Χορηγήσεως Επαγγελματικών Βιβλιαρίων απεφασίσθη η χορήγησις βιβλιαρίων εις 90 ενδιαφερομένους.