Κηρύχθηκαν άκυροι από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι απαλλοτριώσεις του Μίρα Μάρε

ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Αύριον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον αεροπορικώς ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης.

Ο κ. Κωτιάδης θα δεχθή κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του Επιτροπάς και πολίτας και θα εξετάση διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα.

Ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή επίσης διαφόρους κοινότητας, προκειμένου να ακούση αιτήματα των κατοίκων.

ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΑΚΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ
Καθ’ ά πληροφορούμεθα, το Συμβούλιον Επικρατείας εξέδωκε την απόφασίν του επί του θέματος της προσφυγής διά τας απαλλοτριώσεις του Μίρα-Μάρε, την οποίαν έλαβε κατά την συνεδρίασιν της 5ης τρέχοντος. Κατά τας αυτάς πληροφορίας το Συμβούλιον Επικρατείας εκήρυξεν ακύρους τας απαλλοτριώσεις. Πάντως η απόφασις δεν εκυκλοφόρησεν εισέτι και επομένως ουδεμία επίσημος επιβεβαίωσις υπάρχει.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΥΧΩΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας, υπό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως προσφύγων ενεκρίθησαν οι 75 αιτήσεις των παραπηγματούχων της περιοχής Αγίου Δημητρίου. Ήδη μελετάται υπό των αρμοδίων η χορήγησις δανείων και εις ετέρους δύο δικαιούχους οι οποίοι απεκλείσθησαν εν αρχή υπό της Επιτροπής.

ΣΧΟΛΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αύριον αρχίζει το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας Δωδεκανήσου της περιόδου 1959-60. Ούτω εις το γήπεδον Αρχαγγέλου ο Άρης θα συναντηθή μετά του ΑΕΡΑ Αφάντου και εις το γήπεδον Σορωνής ο Ευκλής τίθεται αντιμέτωπος του Ηρακλή Μαριτσών.

Εξ άλλου αύριον θα συνεχισθή το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας: Ούτω εις το γήπεδον Κρεμαστής ο Διγενής συναντάται μετά του Αστέρος και εις το Εθνικόν Στάδιον ο Ολυμπιακός θα τεθή αντιμέτωπος του Κλεάνθους.

Τέλος σήμερον την πρωΐαν αναχωρεί εις Αθήνας και εκείθεν εις Βόλον η ομάς της ΑΕΠ προκειμένου εκεί να συναντηθή μετά της Νίκης Βόλου διά το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Κατηγορίας.

- Ως ανεκοινώθη κατά το πρώτον δεκαήμερον του Απριλίου υπό την επίβλεψιν του Διευθυντού του Σταδίου κ. Σιφάκη θα αρχίση Σχολή ξιφασκίας. Αι εγγραφαί θα λήξουν την 31ην τρέχοντος.

ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΞΕΝ/ΛΟΙ ΔΕΝ ΛΑΒΟΥΝ ΕΠ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
Συνήλθεν η Επιτροπή εφοδιασμού διά βιβλιαρίων των υπαλλήλων εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. η οποία διεπίστωσεν ότι πλείστοι εκ των εν λόγω υπαλλήλων δεν ενδιεφέρθησαν διά την υποβολήν δικαιολογητικών.
Κατόπιν αυτού απεφάσισε να θέση τελευταίαν προθεσμίαν την 31ην Μαρτίου μετά την οποίαν οι αδιαφορήσαντες δεν θα δύνανται να εργασθούν.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας μας εξ Αθηνών υπό της Αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου και εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεχίζονται αι συνομιλίαι επί διαφόρων εκκρεμών εκκλησιαστικών τα οποία υφίστανται μεταξύ του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ως ανεκοινώθη εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αι συνομιλίαι καταλήξουν εις συμφωνίαν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθηναγόρας θα επισκεφθή επισήμως τας Αθήνας περί το τέλος προσεχούς μηνός, εν συνεχεία δέ θα επισκεφθή την Ρόδον και την Κρήτην.