Προκήρυξη φοιτητικών βραβείων αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2016-2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την έρευνα, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος.

Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας θα χορηγηθούν σε πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων η πτυχιακή εργασία έχει οδηγήσει, σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, είτε σε ισοδύναμη διεθνή διάκριση συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας θα χορηγηθούν σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων η πτυχιακή εργασία ή η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με την επιστημονική ευθύνη ειδικής εννεαμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελείται: από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου, την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας και τους Κοσμήτορες ή εκπροσώπους της Κοσμητείας των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 

Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είναι ανεξάρτητα από τυχόν απαλλαγή ή καταβολή διδάκτρων, θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Γραμματειών της Κοσμητείας του Τμήματος που φοιτούν/φοίτησαν όλα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.