Η υδροφόρα εφοδίασε με 560 τόνους πόσιμου νερού την Χάλκη

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σήμερον την 4.15 απογευματινήν εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου, θα λάβουν χώραν αι ετήσιοι γυμναστικαί επιδείξεις των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Ρόδου, με συμμετοχήν του Βενετοκλείου Γυμνασίου, της Εμπορικής Σχολής, του Καζουλλείου Γυμνασίου και της Οικοκυρικής Σχολής.

Συμφώνως προς το πρόγραμμα, η έναρξις θα γίνη διά παρελάσεως της μαθητιώσης νεολαίας η οποία εν συνεχεία θα παραταχθή προ των επισήμων. Μετά την έπαρσιν της σημαίας και τον ολυμπιακόν ύμνον, τον οποίον θα ψάλλουν οι μαθηταί, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα κηρύξη την έναρξιν των αγώνων. Ευθύς αμέσως θα απαγγελθή ο όρκος του αθλητού υπό του μαθητού Παυλίδη.

Εν συνεχεία θα λάβουν χώραν αι γυμναστικαί επιδείξεις των μαθητών του Γυμνασίου και της Εμπορικής, υπό το πρόσταγμα του γυμναστού κ. Μανωλά, και επιδείξεις των μαθητριών του Καζουλλείου, της Εμπορικής Σχολής και της Οικοκυρικής, υπό το πρόσταγμα της κ. Μανιά.

Ακολούθως θα διεξαχθούν οι αγώνες δρόμου 100 μέτρων αρρένων, 80 μέτρων θηλέων, 400μ., 1.000 μ., ο αγών λιθοβολίας και σκυταλοδρομίας 4Χ100 των μαθητών και 4Χ80 των μαθητριών.

Μετά τους αγώνας, αι μαθήτριαι εις σχηματισμούς θα εμφανισθούν εις εθνικούς χορούς.

Τέλος θα γίνη παράταξις των μαθητών και μαθητριών, απονομή των επάθλων εις τους νικητάς και η υποστολή της σημαίας. Το όλον πρόγραμμα θα κλείση με τον Εθνικόν Ύμνον.

Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗΝ ΜΕ 560 ΤΟΝΝΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ - ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Ως ανεκοινώθη, η υδροφόρος του Βασιλικού Ναυτικού η οποία είχεν αποσταλή κατόπιν ενεργειών του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου διά τον εφοδιασμόν των νήσων δι’ ύδατος, επεράτωσε το έργον της εις την νήσον Χάλκην.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, υπό του υδροφόρου ετροφοδοτήθη η νήσος Χάλκη διά 560 τόννων ύδατος, πληρωθεισών τόσον των δημοτικών δεξαμενών, όσον και των ιδιωτικών τοιούτων.

Αύριον Δευτέραν η υδροφόρος του Βασιλικού Ναυτικού θα αποπλεύση εκ Ρόδου διά την νήσον Καστελλόριζον, προς εφοδιασμόν και αυτής δι’ επαρκούς ποσότητος ύδατος.
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ
Χθες την 4ην απογευματινήν εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν οι μαθηταί Μέσης Εκπαιδεύσεως Ρόδου εδεξιώθησαν τους ευρισκομένους εις Ρόδον μαθητάς των Γυμνασίων Λέρου, Καλύμνου και Κω.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ
Σήμερον την 6ην απογευματινήν θα λάβη χώραν εις την παραλιακήν λεωφόρον Μανδρακίου η παρέλασις των ανθοστολίστων αρμάτων, εις τα πλαίσια της εορτής των Ανθέων.
Μετά την παρέλασιν, κατά την διάρκειαν χοροεσπερίδος, θα γίνη η εκλογή της Βασιλίσσης των Ανθέων 1957.

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Χθες την 5.15 μ.μ. εις το προαύλιον της Π. Ακαδημίας, εγένοντο αι γυμναστικαί επιδείξεις του προτύπου δημοτικού σχολείου της Ακαδημίας, παρουσία του Μητροπολίτου, του Διευθυντού της Νομαρχίας, κ. Βόνδα, του Μουφτή, επιθεωρητών και γονέων.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρέλασιν, ασκήσεις παιδιάς και χορούς, εξετελέσθη δε επιτυχώς. Οι θεαταί συνεχάρησαν τον Διευθυντήν του προτύπου κ. Παλιούρην και τους λοιπούς διδασκάλους διά το έργον των.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας) - Αφίκετο διά μελέτας εις την βιβλιοθήκην της Ιεράς Μονής ο Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Τωμαδάκης μετά Γιουγκοσλάβου Καθηγητού.
- Προκειμένου να αχρηστευθή προσωρινώς η κυρία είσοδος της Ιεράς Μονής, λόγω των εργασιών αναστηλώσεως εκ των ζημιών σεισμού, διαρυθμίζεται ο χώρος εκ της Ν.Α. πλευράς έναντι του Χριστού και θα χρησιμοποιηθή η  μικρά πύλη της νοτίας πτέρυγος της Μονής διά την είσοδον των πιστών και των επισκεπτών. Αι εργασίαι επισκευών καθυστερούν εν αναμονή του Εφόρου Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Ι. Κοντή.
- Βροχαί ικανοποιούσαι τας απαιτήσεις όλων έπεσαν την 21ην και 22αν Μαΐου. Ούτω το προβαλλόμενον πρόβλημα λειψυδρίας θέρους έληξεν ευτυχώς.

ΑΦΙΧΘΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Καλογιάννης, ο οποίος κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του θα έλθη εις επαφήν μετά των προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών προς προώθησιν ζητημάτων του δήμου του.