Ο κ. Χιωτάκης διαψεύδει τον «Φρουρό» - Παραμένει στο κόμμα της ΕΡΕ

ΠΟΙΟΙ ΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΨΕΥΔΗ
Ο κ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ “ΦΡΟΥΡΟ” ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕ
Επί αναγραφεισών χθες ψευδών ειδήσεων εις τοπικήν συνπαδελφον, παρεκλήθημεν παρά του ιατρού κ. Γεωργίου Χιωτάκη όπως δημοσιεύσομεν τα ακόλουθα: Ο ιατρός κ. Χιωτάκης μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Δωδεκανήσου, παραμένει εις την ΕΡΕ ουδέποτε δε ανεκοίνωσεν ότι προσχωρεί εις το Μαρκεζινικόν κόμμα ως ψευδώς και κακοβούλως ανεγράφη.

ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Υπό του κ. Νομάρχου, υπεγράφησαν χθες τα πρακτικά της διενεργηθείσης δημοπρασίας, διά την ανάδειξιν μειοδότου ο οποίος θα αναλάβη την επισκευήν των δημοσίων κτιρίων Ρόδου. Μειοδότης διά την εκτέλεσιν του εν λόγω έργου ανεδείχθη ο κ. Τσιμέττας.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, συντόμως θα αρχίσουν αι εργασίαι επισκευής των δημοσίων κτιρίων.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ
Υπό του κ. Νομάρχου διετέθησαν εκ του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων εις τον Δήμον Σύμης υπό τύπον δωρεάς 60.000 δραχμαί και υπό τύπον δανείου 40.000 δραχμαί διά το έργον διευθετήσεως των χειμάρρων της πλατείας 8ης Μαΐου. Επίσης διετέθησαν εις την κοινότητα Ισιδώρου υπό τύπον δωρεάς 25.000 δραχμαί και υπό τύπον δανείου 55.000 δραχμαί, διά την κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων.
Σχετικαί με την εκτέλεσιν των εν λόγω έργων μελέται, διαβιβάζονται προς τον Δήμον Σύμης και προς την κοινότητα Αγίου Ισιδώρου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΔΑΣΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Δασαρχείου Ρόδου, δι’ αποφάσεως του κ. Υπουργού Γεωργίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι διά φοίτησιν εις την Μέσην Δασικήν Σχολήν Αγιάς κατά το σχολικό έτος 1957-58, όπως υποβάλουν τα δικαιολογητικά των εις την Σχολήν, μέχρι τέλους Ιουλίου.
Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά του Δασαρχείου Ρόδου.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, αφίκετο εις την εν λόγω νήσον προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας Δωδεκανήσου κ. Δημητρίου, ο οποίος έσχεν συνεργασίας μετά των αρμοδίων υπηρεσιών επί ζητημάτων αφορώντων τους εργαζομένους και προέβη εις επιθεώρησιν διαφόρων εργοστασίων και βιοτεχνικών εργαστηρίων της νήσου. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο κ. Δημητρίου θα επισκεφθή εν συνεχεία και διά τον αυτόν σκοπόν την Νίσυρον, όπου παραλλήλως θα προβή εις επιθεώρησιν εις την νησίδα Γυαλί, προς εξακρίβωσιν των όρων εργασίας, των εργαζομένων εις τα εκεί ορυχεία ελαφρόπετρας εργατών.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ «ΤΖΟΥΠΙΤΕΡ»
Χθες το εσπέρας κατέπλευσεν εις τον λιμένα Ρόδου το ατμόπλοιον «Τζούπιτερ», κομίσαν 250 τόνους γενικού εμπορίου. Τούτο θα αποπλεύση μετά την εκφόρτωσίν του διά την Ελευσίνα, με φορτίον 25 τόννων γενικού εμπορίου εκ Ρόδου.

ΤΟ ΘΕΡΙΝΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ
Από της 15ης Ιουνίου μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου, κατ’ έτος εφαρμόζεται το θερινόν ωράριον λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, εκ 36 ωρών εβδομαδιαίως, ήτοι από της 8ης π.μ. μέχρι της 2ας μ.μ.
Σχετική διαταγή περί της εφαρμογής του ωραρίου αναμένεται εις Ρόδον κατ’ αυτάς.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
Υπό της Νομαρχίας διεβιβάσθη εις την κοινότητα Τριαντών μελέτη, διά την ασφαλτόστρωσιν της πλατείας Βασιλέως Παύλου και την κατασκευήν υπονόμου. Η δαπάνη διά το εν λόγω έργο προϋπελογίσθη εις 110.000 δραχμάς.