Εκλογική επιτροπή για το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Συγκροτήθηκε με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Νίκου Θεοδωρίδη, η εκλογική επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (τον προσεχή Δεκέμβριο).

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκλογική επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:

1) Μιχαήλ Τεχνίτη του Εμμανουήλ, Δικηγόρος Ρόδου ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του, την Αικατερίνη Βολονάκη του Μιχαήλ, επίσης Δικηγόρος Ρόδου.

2) Μαρία Φλίντρη του Λεωνίδα, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αναπληρώτριά της την Ελευθερία Κατταβενού του Στυλιανού, επίσης υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3) Ασπασία Γκούνη του Παναγιώτη, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίο, με αναπληρωτή της τον Παντελή Γιωργά του Τσαμπίκου, επίσης υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4) Δημήτριο Τσοπανάκη του Σάββα, μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Ιωαννίδη του Γεωργίου, επίσης μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

5) Ιωάννη Παπαδημήτρη του Νικολάου, Διευθυντής του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με αναπληρωτή του τον Ηλία Ουζουνίδη του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Γραμματέας της Εκλογικής Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Ιωάννης Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, με αναπληρώτριά του την Χρυσάνθη Μαυριού του Δημητρίου, επίσης υπάλληλο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Εισηγητής ορίζεται ο Ηλίας Ουζουνίδης του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η μέριμνα και η εποπτεία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 100.000,00€ στον ειδικό  κωδικό Κ.Α. 0264.03 του προϋπολογισμού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.