14χρονη από την Προφύλια γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΥΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χθες την 6ην απογευματινήν ανεχώρησε διά του αεροπλάνου της γραμμής επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Ο κ. Υπουργός αφιχθείς προχθές την μεσημβρίαν ατμοπλοϊκώς, έσχε το ίδιον απόγευμα συνεργασίαν μετά του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.
Την πρωίαν χθες ο Υπουργός κ. Κωτιάδης, συνοδευόμενος υπό του τουριστικού συμβούλου του κ. Ωνάση, κ. Πατρονικόλα, του κ. Νομάρχου και του κ. Δημάρχου, επεσκέφθη διαφόρους τουριστικάς εγκαταστάσεις και την Δημοτικήν Σχολήν “Νηρεύς”. Αργότερον ο κ. Υπουργός εδέχθη εις το Νομαρχιακόν μέγαρον Επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε τα υποβληθέντα παρ’ αυτών αιτήματα.

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Υπό του Υπουργείου Γεωργίας εκοινοποιήθη προς τας ενταύθα υπηρεσίας εγκύκλιος, διά της οποίας παραγγέλλεται όπως διαθέσουν από τούδε τας αναγκαίας ποσότητας εκ των ζωοτροφών, των προερχομένων εκ πλεονασμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μέτρον, ως διευκρινίζεται εις την κοινοποιηθείσαν εγκύκλιον, ελήφθη, επικειμένης της χορηγήσεως υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, δανείων εις τους κτηνοτρόφους, διά την προμήθειαν κτηνοτροφών.14έτις ΕΚ ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ ΕΤΕΚΕ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΥΓΙΕΣ ΑΓΟΡΑΚΙ
Ως πληροφορούμεθα, εις μαιευτικήν κλινικήν της πόλεώς μας, εγεννήθη προ ημερών εν αγοράκι, υπό μιάς χωρικής εκ Προφύλιας Ρόδου, ηλικίας 14-15 ετών. Τόσο η μήτηρ, όσον και το τέκνον χαίρουν άκρας υγείας.

ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΑΡ
Ως ανεκοινώθη, εντός των ημερών θα αρχήση υπό των οργάνων του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας η νέα διανομή δεμάτων τροφίμων της Αμερικανικής Οργανώσεως ΚΕΑΡ εις ορφανά και απροστάτευτα παιδιά, επιδοτούμενα εκ του Προγράμματος Παιδικής Προστασίας.
Η διανομή αύτη είναι η 9η κατά σειράν η οποία πραγματοοιείται, μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας κατά το 1957, προς τα παιδιά της Δωδεκανήσου.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Επιθεωρήσεως Εργασίας τα εισιτήρια διά την εκδρομήν των εργατών εις την ιεράν Μονήν Πανορμίτου Σύμης, θα χορηγούνται καθ’ εκάστην από της 5ης μέχρι της 7ης απογευματινής, εκ των γραφείων της Επιθεωρήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως προσκομίζουν το βιβλιάριον ενσήμων του Ι.Κ.Α., εισιτήρια δε, θα χορηγούνται μόνον εις εκείνους οι οποίοι δεν έλαβον τοιαύτα δι’ οιονδήποτε ψυχαγωγικήν εκδήλωσιν εφέτος.
Τονίζεται επίσης ότι παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω, υποχρεούνται εις ολόκληρον εισιτήριον, και κάτω των 10 ετών, εις το ήμισυ εισιτηρίου.
Τα χορηγηθησόμενα εισιτήρια, δεν θα υπερβούν τα 130.