Τα ηρωικά και αξιέπαινα τέκνα της του ΔΑΝΣ «Δωριεύς» και της νήσου Χάλκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΔΙΑ ΤΑΧΥΤΑΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ, 7. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνεργάσθη σήμερον μετά του Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας κ. Ψαρρέα.

Θέμα της συνεργασίας υπήρξεν η επίσπευσις της χορηγήσεως των στεγαστικών δανείων προς τους σεισμοπλήκτους. Συγκεκριμένως, δε, να εγκρίνονται ταύτα, κατά παρέκκλησιν, παρά της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Στέγης, χωρίς να απαιτήται έγκρισις των αποφάσεων ταύτης παρά του Νομαρχιακού Ταμείου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας ο Υπουργός κ. Κωτιάδης, πληροφορηθείς την ταλαιπωρίαν των σεισμόπληκτων εκ των βροχών έσπευσεν αμέσως να συμπαρασταθή προς τας 200 οικογενείας των σεισμοπαθών ενεργών διά την ταχυτάτην χορήγησιν των στεγαστικών δανείων.


TA KOINΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΧΑΛΚΙΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΝ
Του κ. Γ. ΜΙΣΣΙΟΥ

Άξιος παντός σεβασμού είναι ο τετιμημένος πολυμερώς Δωδεκανησιακός ακρίτας, το Ηρωικό νησί της Χάλκης.
Επί τη ευκαιρία του εορτασμού της 30ετίας του ΔΑΝΣ «ΔΩΡΙΕΥΣ» ανετρέξαμεν εις την εορταζομένην ιστορίαν του και αναφιδώντες τα αρχεία του ιδίου συλλόγου, ως και την Γενικήν Αθλητικήν Ιστορίαν μας, έτι δε ανασκοπήσαντες τους Εθνικούς και κοινωνικούς παράγοντας του τετιμημένου τούτου Μυστρά της νήσου Χάλκης του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος, εθεωρήσαμεν πατριωτικόν καθήκον όπως δημοσία απαριθμήσωμεν τα ηρωικά και αξιέπαινα τέκνα της:

Αλέξανδρος Ι. Διάκος, Σάββας Ι. Μανωλούκος, Φωτεινός Φωτάκης, Ζήσιμος Ευσταθίου, Αθηνά Ευτυχιάδου, Αθανάσιος  Γιαννούκας, Ηλίας Ι. Μανωλούκος, Ιωάννης Η. Ευσταθίου, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Νικόλαος Πιπίνος, Ιωάννης Ν. Αναστασιάδης της Κυρά Κατίνας Ροσταμιάς, Βασίλειος Μαυρομμάτης (Ταγματάρχης εν ενεργεία), Σωκράτης Κουντράκης, Ιωάννης Λ. Φαναράκης, Λαμπίρης Κουντράκης, Ιωάννης Σφυρίου του Κοσμά Νικητής του 3τούς Κυπέλλου 1927-29, Νικήτας Σφυρίου, Νικόλαος; Χρισοβέργης, Ιωάννης Τρέντης, Νεόφυτος Κ. Νεοφύτου, Νικόλαος Κ. Νεοφύτου, Ιωάννης Β. Πιπίνος, Κλεόβουλος Κ. Νεοφύτου, Κλέων Παπαδάκης, Ορφανίδης Μανασής, Παύλος Ι. Παυλίδης, Μόσχος Πασπαλάκης, Ιωάννης Ο. Μανασής, Ι. Περίδης, Π. Αργυρίου, Σ. Σφυριδάκης, Γ. Παπαρολάκης, Ξ. Μαντάς, Αντ. Άντζιους, Αντ. Στρατής, Ευάγ. και Καν. Ηρακλείδης, Ηρακλ. Πιπίνος, Γλ. Καζουλάκης, Ν. Κωνσταντινίδης, Β. Πανταζής (Πανταζάρα), Ι. Άντζιους, Φ. Άντζιους, Β. Ευτυχιάδης, Θ. Θεοδωρίδης, Μορφ. Παυλίδης.

Και τόσοι άλλοι διαφεύγοντες της μνήμης μας συνετέλεσαν εις την διάδοσιν του Γενικού Αθλητισμού εν Δωδεκανήσω διά του εορτάζοντος «Δωριέως» ως και των άλλων σωματείων, υπάρξαντες Εθνικοί ήρωες, πρωταθληταί και ιδρυτικά στελέχη αυτού. Συν τοις ανωτέρω εγράφη ακόμη εις την ιστορίαν της Χάλκης το όνομα του λοχαγού Διογένη Φανουράκη, ως και του συμπαθούς Βασιλείου Καψάλη ή Κάψαλλου, λοχίου όλων των Εθνικών πολέμων.

Έχει εις την ιστορίαν του αιχμάλωτον μίαν σημαίαν Βουλγαρικού Συντάγματος. Μετέφερε επ’ ώμου τραυματίαν τον αείμνηστον Αντιβασιλέα Γεώργιον Κονδύλην, Αντισυνταγματάρχην των Ελληνοβουλγαρικών επιχειρήσεων το 1913. Το απολυτήριόν του έχει τας τιμητικάς λέξεις:

«Απολύεται ο λοχίας ήρως Βασίλειος Καψάλης εκ Χάλκης».
Ετιμήθη με τον χρυσούν Σταυρόν της ανδρείας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΨΙΝΘΟΝ
Σήμερον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν εις τον εορτάζοντα ιερόν ναόν της Κοινότητος Ψίνθου. Επίσης ο Πανοσ. Πρωτοσύγκελλος κ. Αλέξανδρος θα τελέση την λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν της Φανερωμένης εις Κρητικά.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΙ’ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ Κ.Τ.Λ.
Ως ανεκοινώθη, ο Υπουργός Εργασίας κ. Μπουρνιάς, έδωσεν εντολήν εις τας κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας, όπως παρέχουν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν προς τας επιχειρήσεις εξαγωγής νωπών φρούτων και λαχανικών, διά την ταχείαν επεξεργασίαν και συσκευασίαν των προς εξαγωγήν προϊόντων, ούτως ώστε ταύτα να πληρούν άπαντας τους καθορισμένους κανόνας.