19 χώρες και 140 αντιπρόσωποι στη Ρόδο για την οικονομική ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Κρατών

Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ

Χθες την 8.30 εσπερινήν, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων κ. Κόνσολας ανεκοίνωσεν επισήμως ότι το Διεθνές Συνέδριον των Νέων, θα συνέλθη την προσεχή άνοιξιν εις Ρόδον με αντιπροσώπους 19 κρατών και με θέμα «Η Οικονομική ανάπτυξις των Ευρωπαϊκών Κρατών».

Παραλλήλως θα συζητηθούν θέματα πολιτικής και κοινωνικής σημασίας.
Αι 19 χώραι θα αντιπροσωπεύονται από 140 αντιπροσώπους οι οποίοι παραλλήλως θα προβάλουν εις τας χώρας των την τουριστικήν σημασίαν της Ρόδου.

Τα ανωτέρω ανεκοινώθησαν εις ειδικώς συγκροτηθείσαν διάσκεψιν Τύπου, εις την Ροδιακή Λέσχην, εις την οποίαν παρέστησαν εκπρόσωποι του τοπικού Τύπου οι ανταποκριταί των Αθηναϊκών εφημερίδων, και τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων.

Εκ των μελών της Τοπικής Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων, παρέστησαν οι κ.κ. Πιννής Χρ., Λογοθέτης Μιλτ., Παυλίδης Δημ., Μαρτίνης Γεώργ., Χατζηγεωργίου Νικ., Μικροπαντρεμένος Κ., Λαμπριανός Ι., Χάσκας Βασ., Καραγιαννάκης Γ., Παντελίδης Γ., Αγιακάτσικας Παν., Φωτεινής Μ. και Παπαζαχαρίου Γ.

Από τας νεανίδας παρέστησαν αι δίδες Βαλάκη Ελπίδα, Ερμιόνη Ασκητού και Κορνήλια Παπαδάκη.
Εν αρχή ο κ. Κόνσολας ανέπτυξε τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Κινήσεως, οι οποίοι αποβλέπουν εις την ένωσιν της Ευρώπης και εις την σύσφιγξιν των δεσμών φιλίας μεταξύ τωννέων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Τα μέχρι τούδε επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων είναι αξιόλογα και μετά βεβαιότητος εκφράζεται η ελπίς ότι οι νέοι θα δημιουργήσουν τας απαραιτήτους προϋποθέσεις διά την πολιτικήν ενοποίησιν της Ευρώπης, η οποία αποτελεί επιτακτικήν ανάγκην της εποχής μας.

Ήδη λειτουργούν το Συμβούλιον Ευρωπαϊκής επιτροπής διά τα ατομικά δικαιώματα, η Κοινοπραξία Άνθρακος και Χάλυβος και συζητούνται τα θέματα της Ευρωπαϊκής Αγοράς και της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών.
Ο κ. Κόνσολας σήμερον διά του αεροπλάνου της γραμμής αναχωρεί δι’ Αθήνας.
Ως εγνώσθη, η Τοπική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων θα συνεχίση το έργον της με διαφώτισιν των νέων της Δωδεκανήσου.


ΠΟΙΟΙ ΕΝΙΚΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑΝ
Το παρελθόν Σάββατον επί τη εορτή της Παναγίας εις Τσαμπίκαν, έλαβον χώραν αγώνες ανωμάλου δρόμου διοργανωθέντες υπό του Άρεως Αρχαγγέλου των οποίων τα αποτελέσματα έχουν ως κάτωθι:
5000 μ. Παναγιωτάς, 2) Πέτας Σ., 3) Πέτας Γ., 4) Πατσάκης Μ.
3000 μ. Πατσάκης Β. 2) Καράκης 3) Καρακιαούρης 4) Παρδαλός Γ., 5) Παρδαλός Αντ., 6) Αγγιού.

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΚ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΝ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ
Προχθές και περί ώραν 4 μ.μ. ο Πανορμίτης Καυκιός, ετών 5, ευρισκόμενος επί της κλίμακος της οικίας των, ύψους 5 περίπου μέτρων ωλίσθησε και κατέπεσεν εκ ταύτης επί του εδάφους υποστάς βαρείαν εγκεφαλικήν διάσεισιν. Ούτος μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον όπου και νοσηλεύεται. Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται τα δέοντα.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωίαν ο Έπαρχος Καρπάθου συνειργάσθη μετά του Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Χαλιάσου και του Νομαρχιακού Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδη προς προώθησιν διαφόρων εκκρεμών ζητημάτων της Καρπάθου.