Μελέτη για την πλατεία  του Εμπορειού Νισύρου

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη για τη διαμόρφωση της νοτιοδυτικής εισόδου και της κεντρικής πλατείας του οικισμού Εμπορειός της Νισύρου. 

Η απόφαση, αναφέρει τα εξής: «Αποφασίζουμε την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης «Διαμόρφωσης της νοτιοδυτικής εισόδου και της κεντρικής πλατείας του οικισμού Εμπορειός της Νισύρου» σύμφωνα με τα θεωρημένα από την Υπηρεσία μας σχέδια και την τεχνική περιγραφή και με τους παρακάτω όρους:

1)  Η πλακόστρωση της εισόδου και της πλατείας να γίνει από τοπικά κατά το δυνατόν υλικά και τα σχέδια λεπτομερειών των βοτσαλωτών δαπέδων θα κατατεθεί πριν τις εργασίες για έγκριση από την υπηρεσία

2)  Το καλντερίμι, στην περίπτωση που δεν διατηρεί την αρχική δομή, να κατασκευασθεί από τοπικούς λίθους κατά τον παραδοσιακό τρόπο, «ντουχεμές»

3)  Να προβλεφτεί η αποχέτευση και να γίνει σχέδιο απορροής όμβριων υδάτων και διαμόρφωσης των ρύσεων και των φρεατίων, που θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας.

4)  Οι εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας, την οποία θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώσετε για την έναρξή τους.

Καμία εργασία πέραν των εγκεκριμένων δεν επιτρέπεται.

Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενη άδεια από άλλη Υπηρεσία, ούτε αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της αποκατάστασης καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών της παρούσης εγκριθείσας μελέτης, επιφέρει την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής».