Πρόσκληση για την δημιουργία κλαδικού cluster σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών από την ΔΕΤΑΠ

Η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου - ΔΕΤΑΠ, η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με ακρωνύμιο Go_Brand.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.3.1 «Προετοιμασία - δημιουργία - υποστήριξη λειτουργίας τοπικών δικτύων προϊόντων» και κατόπιν διαβούλευσης με φορείς του Νομού Δωδεκανήσου, θα δημιουργηθεί ένα (1) clusterστον κλάδο των τοπικά παραγόμενων τροφίμων και ποτών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα θέλαμε – όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε -  να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δωρεάν συμμετοχή στο cluster, συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα αίτησης και αποδεχόμενοι τους όρους συμμετοχής.

Από το πλήθος και το αντικείμενο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν επίσημα το ενδιαφέρον τους θα προκύψει  το προϊόν εκείνο που θα προκριθεί για περαιτέρω μελέτη branding και στο οποίο θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο οι δράσεις συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και προώθησης – προβολής, στο πλαίσιο πάντα του έργου GoBrand.                                                               

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου που είναι ταμειακά ενήμερες για το έτος 2016, λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν όλες τις κατάλληλες άδειες, σύστημα πιστοποίησης / διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ (ή γραπτή δέσμευση ότι θα το αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του έργου, ήτοι 30 μήνες).

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.detap.grθα πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη στο info@detap.grτο αργότερο έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 συνοδευόμενη από:

• Έναρξη εργασιών και τυχόν μεταβολές (ή εκτύπωση από το taxisnet)

• Άδεια λειτουργίας σε ισχύ

• Αναγνωρισμένο/α πιστοποιητικό/ά διασφάλισης ποιότητας πχ ISO, HACCP(η πιστοποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξαγωγή προϊόντων). Σε περίπτωση που μία επιχείρηση είναι σε διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού γραπτή δέσμευση ότι θα το αποκτήσει έως τη λήξη του έργου

• Αποδεικτικό εξόφλησης ή διακανονισμού της συνδρομής του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου τουλάχιστον έως το έτος 2016

• Λογότυπο σε όσο γίνεται καλύτερη ανάλυση

Καθώς η γνώμη σας μετράει, ακόμα και αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο clusterπου θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε το προϊόν εκείνο που θεωρείτε αντιπροσωπευτικό του Νομού Δωδεκανήσου και το οποίο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να προκριθεί για περαιτέρω μελέτη branding και σχετικές δράσεις προώθησης.

 

   Αίτηση συμμετοχής by RodiakiNewsRoom on Scribd