Ζητείται κατοχύρωση του επαγγέλματος των «εξωτερικών» σερβιτόρων Ρόδου

ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου Δωδεκανήσου καθωρίσθησαν ως εξής αι ώραι εργασίας των Κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, οπωρολαχανοπωλείων και παρομοίων καταστημάτων πόλεως Ρόδου, δια το από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου χρονικόν διάστημα: 1) Λαχανοπωροπωλεία= από 7-13 και 15-19.30 2) Ιχθυοπωλεία-Κρεοπωλεία= από 7-13 και 15-20.30. Τα κρεοπωλεία κατά τα Σάββατα και τας παραμονάς των μεγάλων εορτών θα παραμένωσιν ανοικτά μέχρι της 21.30 ώρας.

89.691 ΔΡΑΧΜΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΩ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου ενεκρίθη όπως ο Δήμος Κω καταθέση εις το Δημόσιον ταμείον Κω ποσόν 89.691 δραχμών προερχόμενον εκ των εισπράξεων του φόρου εισαγομένων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 1957, υπέρ των κοινοτήτων της νήσου. Το εν λόγω ποσόν θα κατανεμηθή μεταξύ των κοινοτήτων της Κω, αναλόγως του πληθυσμού μιας εκάστης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ” ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Χθες το απόγευμα συνεδρίασεν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου και συνεζήσε επί του θέματος συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης έλαβε απόφασιν δια την πραγματοποίησιν της επιδοτουμένης παρά της Εργατικής Εστίας εκδρομής των ξενοδοχοϋπαλλήλων της δυνάμεώς του περί τα τέλη τρέχοντος μηνός δεδομένου ότι η κίνησις πελατών των ξενοδοχείων Ρόδου είναι ακόμη ζωηρά. Εξ άλλου ο Πρόεδρος της Ενώσεως κ. Εγγλέζος ανεκοίνωσε ότι δι’ υπομνήματός του προς την Ομοσπονδίαν του Κλάδου εζήτησεν όπως το επάγγελα των μαγείρων, πλυντριών και σιδηρωτριών θεωρηθή ως ανθυγιεινόν και όπως κατοχηρωθή το επάγγελμα των εξωτερικών σερβιτόρων ούτως ώστε ούτοι να δημιουργούν αρίστας εντυπώσεις εις τους επισκέπτας της τουριστικής Ρόδου.

ΕΛΗΞΕΝ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Αύριον αναχωρεί δια του αεροπλάνου της γραμμής επιστρέφων εις Αθήνας ο Διευθυντής Φιλανθρωπικών Οργανώσεων και Σωματείων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας κ. Ζαννίδης. Ο κ. Ζαννίδης αφιχθείς ενταύθα προ ημερών, επεθεώρησεν άπαντα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλεως και της υπαίθρου Ρόδου.

Ο ΛΙΜΗΝ ΜΑΣ
Χθες απέπλευσεν εκ του λιμένος μας το πετρελαιοκίνητον “Γεροφωκιανός” δια Κω με 70 τόννους διάφορα.

ΕΖΗΤΗΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
Ο Νομάρχης δια τηλεγραφήματός του προς το Υπουργείον Γεωργίας εζήτησε την εκ νέου αποστολήν γεωλόγου εις Λέρο, προς πληρεστέραν γεωλογικήν εξέτασιν της εν λόγω νήσου. Ως γνωστόν προσφάτως επεσκέφθη γεωλόγος την Λέρον πραγματοποιήσας ερεύνας εις ωρισμένας τοποθεσίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος επεσκέφθη τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα και συνειργάσθη επί ζητημάτων τρεχούσης φύσεως.

Ο κ. ΘΗΒΑΙΟΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
Χθες την πρωΐαν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων επεσκέφθη τον παρεπιδημούντα Υπουργόν Οικονομικών κ. Θηβαίον. Ο Μητροπολίτης παρέμεινε μετά του κ. Υπουργού συνομιλών επ’ αρκετόν.

ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟΥ
Το Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας δι’ εγγράφου του προς την Υπουργόν κ. Λ. Τσαλδάρη εζήτησεν όπως δοθή πίστωσις δια την επισκευήν του Πρεβαντορίου καταστραφέντος μερικώς εκ των προσφάτων σεισμών.