Η Ρόδος κινδύνευε με λειψυδρία από το 1958

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΕΑ

Θα συγκροτηθή μόνιμον Δημοτικόν Μπαλλέτο

ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΕΞ 24 ΧΟΡΕΥΤΩΝ-ΧΟΡΕΥΤΡΙΩΝ


Ως πληροφορούμεθα, ο Γενικός Γραμματεύς του ΕΟΤ κ. Φωκάς υπεσχέθη εις τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην όπως κατά το τρέχον έτος εισηγηθή την χρηματοδότησιν του Καλλιτεχνικού Δημοτικού Οργανισμού δια ποσού 300.000 δρχ. τουλάχιστον.

Επίσης ο Διοικητής της ΕΤΕΑ κ. Κυριακόπουλος υπεσχέθη να χρηματοδοτήση τον ίδιον οργανισμόν δια ποσού 160.000 δρχ. Αμφότερα τα ποσά θα χρησιμοποιηθούν ίνα δυνηθή ο Δήμος από ταύτα να οργανώση μόνιμον μπαλλέτο εξ 24 προσώπων, με αναλόγους χορογραφίας Δωδεκανησιακών ηθών και εθίμων.

Παραλλήλως και ο Δήμος θα βοηθήση δι’ ιδίων πόρων τον καλλιτεχνικόν του οργανισμόν ούτως ώστε οι επισκέπται να δύνανται να σχηματίζουν ευρείαν αντίληψιν του πλαισίου του τοπικού χρώματος της Δωδεκανήσου.


Η ΡΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΝ ΑΛΛΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΛΑΒΗ ΔΑΝΕΙΟΝ
ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ

Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, εφέτος τίθεται ζήτημα υδρεύσεως της Ρόδου, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν, πολλά ύδατα. Ο κ. Δήμαρχος προσέθεσεν ότι χάρις εις το άμεσον ενδιαφέρον του διοικητού της ΕΤΕΑ κ. Κυριακοπούλου, το διοικητικόν Συμβούλιον αυτής ενέκρινε την χορήγησιν 20ετούς δανείου εις τον ΕΔΥΡ, με επιτόκιον μόνον 7% εκ ποσού 6 εκατομμυρίων δραχμών. Ο κ. Κυριακόπουλος υπεσχέθη επίσης να υποστηρίξη προσωπικώς το ζήτημα του Δήμου Ρόδου, το οποίον είναι συνυφασμένο με τον τουρισμόν, ενώπιον της Νομισματικής Επιτροπής, ώστε εκ των προτέρων να θεωρήται βεβαία η έγκρισις του δανείου.
Δια του ποσού τούτου θα γίνουν έργα δια την αύξησιν του ύδατος ούτως ώστε να μην υπάρξη λειψυδρία, θα αγορασθή δε και υδροφόρον αυτοκίνητον, χωρητικότητος 10 κυβικών, διότι άνευ αυτού θα καταστή προβληματική η λειτουργία των ξενοδοχείων του Προφήτου Ηλία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΛΑΛΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου εξεδόθη διαταγή, δια της οποίας συνιστάται η αυστηρά εφαρμογή των περί τύπου διατάξεων δια των οποίων απαγορεύεται η διαλάλησις υπό των εφημεριδοπωλών των τίτλων δημοσιευμάτων των εφημερίδων.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Δι’ αποφάσεως του υπουργείου Εργασίας παρατείνεται εβδομαδιαίως επί 6 ώρας η λειτουργία του Γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού Ρόδου. Κατόπιν τούτου, το Γραφείον επαγγελματικού προσανατολισμού θα παραμένη ανοικτόν τα απογεύματα εκάστης Δευτέρας και Πέμπτης και κατά τας ώρας από 5ης μέχρις 8ης εσπερινής.

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΦΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Μεθαύριον θα αναχωρήσουν δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα ναυλοχούντα εις τα Ροδιακά ύδατα δύο Αμερικανικά Αντιτορπιλλικά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΝ
Χθες το απόγευμα η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων και ο Διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας επεσκέφθησαν και επεθεώρησαν το Πρεβεντόριον “Αγ. Ανδρέας”.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ
Σήμερον την πρωΐαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν εις την Κρεμαστήν, όπου και θα ομιλήση.

50 ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Δι’ εγγράφου της η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Κυκλάδων νήσων προς την περιφερειακήν εφορείαν Ρόδου εγνώρισεν ότι κατά τας εορταστικάς εκδηλώσεις επί τη συμπληρώσει 10ετίας από της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου της 7ης Μαρτίου η εν λόγω περιφέρεια θα εκπροσωπηθή από 50 προσκόπους τους οποίους θα συνοδεύουν οι κ.κ. Πάτροκλος Αλβανός περιφερειακός έφορος Ι. Χατζήρης και Κ. Βαρδαλάχος έφοροι.