Στη Ρόδο ο Ανώτερος Στρατιωτικός Επόπτης των εκλογών

ΤΗΝ 8ην ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ κ. ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ

Υπό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης εκοινοποιήθηκε προς τας στρατιωτικάς αρχάς διαταγή διά της οποίας διορίζεται ανώτατος στρατιωτικός επόπτης διά την εποπτείαν της τάξεως κατά τας βουλευτικάς εκλογάς της 11ης Μαΐου εις την Αττικοβοιωτίαν, Πελοπόννησον, νήσους Αιγαίου και νήσους Ιονίου, ο αντιστράτηγος κ. Κετσέας, διοικητής της ΑΔΑΝ, με βοηθόν τον υποστράτηγον κ. Βλάσσην.

Εξ άλλου διά της ιδίας διαταγής, διορίζεται ανώτερος στρατιωτικός επόπτης εις τον Νομόν Δωδεκανήσου ο ταξίαρχος κ. Δικαιάκος.

Οι στρατιωτικοί επόπται και οι βοηθοί των θα ευρίσκωνται εις τας θέσεις των την εσπέραν της 8ης Μαΐου, όπου εν συνεννοήσει μετά του Νομάρχου και των αρχών Χωροφυλακής, θα μεριμνήσουν διά την εγκατάστασιν αποσπασμάτων χωροφυλακής.

Ο στρατιωτικός επόπτης, ως τονίζεται εις την διαταγήν, δύναται να προβή εις την αναγκαστικήν μίσθωσιν ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων, εφ’όσον πρόκειται περί διασαλεύσεως της τάξεως, εις την διάθεσίν του δε τίθενται άπασαι αι μονάδες της περιοχής των, μεταξύ των οποίων και του ναυτικού και της αεροπορίας.
 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
Σήμερον θα παραληφθούν υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, κομιζόμενα εκ Πειραιώς, δέματα τροφίμων, προερχόμενα εκ δωρεάς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Τα εν λόγω δέματα θα διανεμηθούν εις τους απόρους της πόλεως Ρόδου.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΑΣΣΑ
Την 20ην Μαΐου θα ενεργηθή διαγωνισμός εις τα γραφεία της ΕΓΣΔ, διά την προμήθειαν 5.000 τόννων μελάσσης, προς οινοπνευματοποίησιν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Αύριον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον δύο αμερικανικά αντιτορπιλλικά, δι’ ολιγοήμερον ανάπαυσιν ενταύθα.

ΕΞΕΛΙΠΕ ΣΧΕΔΟΝ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως εγνώσθη, συμφώνως προς επίσημα στοιχεία, κατά τον παρελθόντα μήνα Μάρτιον προσελήφθησαν εις διάφορα ξενοδοχεία 45 ξενοδοχοϋπάλληλοι, κατά τον λήγοντα δε μήνα Απρίλιον, όλοι σχεδόν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν προσληφθή εις εργασίας. Εξ άλλου, εις τον κλάδον των οικοδόμων, έχει σημειωθή καταπληκτική κάμψις της ανεργίας, δεδομένου ότι κατά τον λήγοντα μήνα, ελάχιστοι παρέμειναν άνεργοι.
Κατά σχετικάς πληροφορίας και εις τους άλλους κλάδους παρατηρείται τελευταίως ουσιαστική κάμψις της ανεργίας.

Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ
Διά τηλεγραφήματός της η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου προς τους Επαρχιακούς γεωπόνους Κω και Καλύμνου και προς τους γεωπόνους γεωργικών-εφαρμογών Γενναδίου, Αφάντου και Σαλάκου Ρόδου, γνωστοποιεί ότι εις εκτέλεσιν διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας και της Επιθεωρήσεως Γεωργίας, η διάθεσις ζώων και πουλερικών του γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος, θα διενεργείται μελλοντικώς με αποκλειστικήν ευθύνην και κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού.
Διά του ιδίου τηλεγραφήματος τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, δέον όπως απευθύνωνται απ’ ευθείας εις τον Σταθμόν Καλαμώνος.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
Δι’ αγορανομικής διατάξεως της Νομαρχίας, απαγορεύεται ολοσχερώς η εκ Δωδεκανήσου εις την λοιπήν Επικράτειαν μεταφορά, οιασδήποτε ποσότητος καυσοξύλων. Διά της αυτής διατάξεως επιτρέπεται μόνον η μεταφορά καυσοξύλων μεταξύ των νήσων του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος. Οι παραβάται της διατάξεως η οποία ισχύει από σήμερον θα διώκωνται.