300 διαμερίσματα θα απαιτηθούν για το Παγκόσμιο Συνέδριο Εκκλησιών στη Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η κ. Σούλα Α. Σουλούνια έτεκεν αισίως χαριεστάτην κόρην.
Θερμάς ευχάς.
Οικογένεια
Σ. Θεοδωράκη


ΑΡΚΕΤΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
Κατόπιν της εγκρίσεως διά την προσέγγισην του ατμοπλοίου “Ανδρίας” εις Ρόδον την 14ην τρέχοντος το οποίον εν συνεχεία θα προσεγγίσει εις Τήνον αρκετοί Δωδεκανήσιοι ήρχισαν να δηλώνουν εις τα πρακτορεία ότι θα μεταβούν διά το προσκύνημα της Μεγαλόχαρης εις την γραφικήν νήσον των Κυκλάδων. Παραλλήλως, εν όψει της 15ης Αυγούστου, οπότε πανηγυρίζει η Παναγία η Καθολική, η κοινότης Κρεμαστής προετοιμάζει τα της υποδοχής των πανηγυριωτών εις Κρεμαστήν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ 3ΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Η Ένωσις Ελλήνων Φοιτητών ανεκοίνωσεν ότι το προσεχές Πάσχα του 1959, θα πραγματοποιήσει μεγάλην εκδρομήν εις Ρόδον, εις την οποίαν θα μετάσχουν πολλοί φοιτηταί. Κατά την διάρκειαν της παραμονής των ενταύθα οι φοιτηταί θα δώσουν ρεσιτάλ, διαλέξεις και θα προβούν εις διαφόρους καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις εις τα πλαίσια ενός πνευματικού τριημέρου, το οποίον θα οργανωθή σε συνεργασία μετά του Δήμου.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΣΩΦΕΡ ΠΟΥ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ 5ΕΤΗ ΠΑΙΔΑ
Η κατάστασις του μικρού Αντωνίου Τρικοίλη, όστις ετραυματίσθη προχθές εις την οδόν Ορφανίδου υπ’ αυτοκινήτου, παρουσίασε χθες το απόγευμα σχετικήν βελτίωσιν.
Εν τω μεταξύ, ο σωφέρ Παράσχος Παρασκευάς συνελήφθη.

300 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ  ΣΥΝΕΔΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Ως ανεκοινώθη κατά την διάρκειαν της παραμονής των εις Ρόδον οι κ.κ. Καμίρης και Κίγκ αντιπρόσωποι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έκλεισαν 300 διαμερίσματα εις τα ξενοδοχεία διά το πρώτον δεκαπενθήμερον του Αυγούστου 1959.

Ως γνωστόν κατά τον Αύγουστον του προσεχούς έτους θα συνέλθει εις την πόλιν μας το Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου εκκλησιών.

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αι Διευθύνσεις των ξενοδοχείων αδυνατούν να παραχωρήσουν τα εν λόγω διαμερίσματα ένεκα της μεγάλης Τουριστικής κινήσεως κατά τον Αύγουστον τότε οι μετέχοντες του συνεδρίου θα καταλύσουν εις το “Καστέλλο”.

ΘΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΗ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, δαπάναις του Διδασκαλικού Συλλόγου “Κλεόβουλος” θα εκδοθή βιβλίον με τίτλον “Κλεόβουλος ο Ρόδιος”, συγγραφέν υπό του κ. Αναστασίου Βρόντη. Με τας εισπράξεις του εν λόγω βιβλίου θα φιλοτεχνηθή προτομή του Κλεοβούλου, ενός εκ των 7 σοφών της Αρχαίας Ελλάδος, η οποία θα τοποθετηθή εις την ομώνυμον πλατείαν.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΚΟΝΤΗΣ
Επέστρεψε προχθές εκ Πάτμου όπου επέβλεψε τα έργα αποκαταστάσεως της εκεί Μονής και τας αρξαμένας παρ’ αυτού ανασκαφάς ο Έφορος Αρχαιοτήτων κ. Ι. Κοντής.

Η ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Ως ανεκοινώθη αύριον αρχίζουν αι εργασίαι διά την πλακόστρωσιν του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού συνολικής δαπάνης 200 χιλιάδων δρχ.