Οι πορτοκαλιές της Μαλώνας κινδυνεύουν με λειψυδρία λόγω άρνησης των Μασάρων να βοηθήσουν

ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΘΗ ΕΠΙ ΤΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ  Ο κ. ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Διά του προσωπικού του αεροπλάνου αφίκετο χθες την 7.10 μ.μ. ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής μετά της συζύγου του.

Τον κ. Πρωθυπουργό υπεδέχθησαν αι Αρχαί.

Ο κ. Καραμανλής μετά της συζύγου του ανεχώρησαν αμέσως εκ του αεροδρομίου διά τα ξενοδοχεία του Προφήτου Ηλία όπου θα παραμείνουν επί τινας ημέρας προς ανάπαυσιν.

Πιστεύεται ότι ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει ενταύθα μέχρι της Τετάρτης.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Χθες μετά του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως αφίκετο εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.

ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΣΑΡΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΗ ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΕΩΝΕΣ ΜΑΛΩΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΝ

Κίνδυνος να καταστραφή η παραγωγή

Κατά πληροφορίας εκ Μαλώνας, η έλλειψις ύδατος καθίσταται από ημέρας εις ημέραν και περισσότερον αισθητή, υπάρχει δε κίνδυνος εκ της λειψυδρίας να ξηρανθούν καρποφόρα δένδρα, αναπτυχθέντα με πολλούς κόπους και θυσίας των κατοίκων του χωρίου.

Και διά μεν εκείνα, των οποίων οι καρποί ωρίμασαν ο κίνδυνος είναι ολιγώτερος, διότι υπάρχει ελπίς κατά τον χειμώνα να αναλάβουν και πάλιν. Μεγαλύτερος κίνδυνος είναι διά τα εσπεριδοειδή, των οποίων μαραίνεται ο καρπός, υπάρχει δε φόβος, εάν παραταθή η κατάστασις να ξηρανθώσι τελείως και να καταστραφή ολόκληρος η παραγωγή.

Η Κοινότης Μαλώνας προ του κινδύνου τούτου εζήτησεν  από την γείτονα Κοινότητα των Μασσάρων (δεδομένου ότι εκεί υπάρχει περίσσεια ύδατος λόγω της γενομένης εκεί γεωτρήσεως) όπως την βοηθήσει εις την προσπάθειάν της να περισώσει τα δένδρα και την παραγωγήν παραιτουμένη προσωρινώς μέρους του δικαιώματος αρδεύσεως των κήπων της διά του εκ Μαλώνας διερχομένου ύδατος!

Η τελευταία όμως φαίνεται ότι δεν έδειξε την ην ώφειλε να επιδείξει προθυμίαν να έλθει αρωγός εις μίαν ανάγκην γείτονος κοινότητος, μεθ’ ης  μάλιστα είναι τόσον συνδεδεμένα τα συμφέροντά της, ώστε να μη εννοείται από πολλούς ο διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων. Είναι κατόπιν τούτων ανάγκη αι αρχαί να επιληφθώσι του ζητήματος προς πρόληψιν μίας καταστροφής, η οποία θα επηρεάση σοβαρώς την οικονομικήν κατάστασιν, των κατοίκων της Μαλώνας.

ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΩΝΤΑΙ ΑΙ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου οι μεταφέροντες δι’ αυτοκινήτου κάρρων η χειραμαξιών, σταφυλάς, υποχρεούνται όπως μεριμνούν διά την τελείαν εφαρμογήν των αρμών και συνδέσεων των οχημάτων αποφεύγουν την υπερπλήρωσιν αυτών ίνα μη ρυπαίνωνται αι οδοί.
Οι παραβάται θα διώκωνται και θα τιμωρούνται.

ΟΙ ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Σήμερον την εσπέραν υπό το φως προβολέων θα λάβουν χώραν Πυγμαχικοί αγώνες εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρόδου.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει τους εξής αγώνας:
Ραίη Ουίνταμ-Ηλίας Παπαϊωάννου, Σορτυ Πρέσλεϋ-Ηλίας Λυκοπάντης, Σάμυ Φόστερ-Μάριος Κιτώφ, Τζιμ Μογκόμερυ-Ευάγγελος Παπακαλοδούκας, Ρόκυ Ράνταλ-Τσάϊνα Μακ Μούραιη, Κό Ράϊαν-Μιχαήλ Χατζής, Ρόυ Σέτλες-Τζών Μπούνκερ, Μπεμπέ Χασάν-Ιωάννης Ιακωβίδης, Σταμάτιος Φωτούλης, Βασίλειος Χατζημάρκος, Βασίλειος Τζωάννου-Μιχαήλ Θεοδοσίου, Σάββας Γιανουκάς-Βασίλειος Τ.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 24η ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
Ως ανεκοινώθη το κυνήγιον ορεινής πέρδικος και λαγώου και γενικώς παντός επιτρεπομένου θηράματος άρχεται την 24ην Αυγούστου ημέραν Κυριακήν.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ
Ως εγνώσθη τα μαθήματα εις το Πατριωτικόν ίδρυμα ΠΙΚΠΑ θα αρχίσουν την 1ην Σεπτεμβρίου.