Στις 5 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός για τη μίσθωση των Λουτρών της Παλιάς Πόλης

Σε επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου των δημοτικών λουτρών της Παλιάς Πόλης, προχωρεί ο δήμος της Ρόδου.

Η δημοπρασία πρόκειται να γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου (9 π.μ.-11 π.μ.) στο δημαρχείο Ρόδου και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι αρμόδιοι του δήμου ευελπιστούν ότι θα προκύψουν ενδιαφερόμενοι μισθωτές (σε δημοπρασία που έχει γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι).

Όπως αναφέρει σε σχετική απόφασή του ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Μουτάφης:
«Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να είναι μικρότερο από 3.000,00 ευρώ, πλέον (α) ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000,00 ευρώ και (β) του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.

Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, ως προς τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμάριθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1%, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

Σύμφωνα με το Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, λόγω της ανάγκης διενέργειας εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης του μισθίου επιβάλλεται στον μισθωτή η υποχρέωση να διενεργήσει, με δικά του έξοδα και δαπάνες, εντός έξι μηνών από την έναρξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 8 της παρούσας, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να εκτελέσει τις εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του μισθίου ελάχιστου ύψους 420.000 ευρώ, προϋπολογισμού 700.000, ευρώ κατά την εκτίμηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν σε (α) αποκατάσταση φθορών των οικοδομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτηρίου, (β) αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, (γ) εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, δ) αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας των λουτρών.

Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12 έτη), αρχής γενομένης από την έγκριση από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και την Αρχαιολογική Υπηρεσία των ως άνω σχετικών εγγράφων/μελετών/σχεδίων και δικαιολογητικών (ανεξαρτήτως ύπαρξης αδειοδοτήσεων), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8, με δυνατότητα παράτασής της για οκτώ (8) ακόμη έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Για την παράταση απαιτείται αίτηση του μισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ως άνω δωδεκαετούς διάρκειας μίσθωσης.

Ως κύρια και βασική χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας παραδοσιακού χαμάμ, με δυνατότητα της εμπορίας μόνο συμπληρωματικών ειδών της κύριας χρήσης όπως φυσικά σκευάσματα και ιματισμό σχετικό της συγκεκριμένης χρήσης καθώς και προσφοράς νερού, αναψυκτικών και αφεψημάτων, όπως όλοι οι παραπάνω ορισμοί απαντώνται στη σήμερα ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ελάχιστου ετήσιου μισθώματος που θεσπίζεται με την παρούσα, δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €) (άρθρο 11 της διακήρυξης).

Οι ενδιαφερόμενοι καθώς και ο κατονομαζόμενος εγγυητής τους, με ποινή αποκλεισμού πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (άρθρο 12 της διακήρυξης). Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρείας ή Κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή και εκπροσώπηση εταιρείας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρείας.

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα προσυπογράψει, μαζί με τον προσφέροντα, μετά το πέρας της δημοπρασίας τα πρακτικά αυτής και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την πιστή εκπλήρωση των όρων της υπογραφόμενης σύμβασης, ενεχόμενος ως πρωτοφειλέτης και παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που στεγάζεται στη Νέα Αγορά 28, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. Τηλ. επικοινωνίας 2241024008, κα. Σαραντώνη Κική».