Σήμερα ο διαγωνισμός για τη μίσθωση  των δημοτικών λουτρών

Σήμερα, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, διεξάγεται η δημοπρασία για την εκμίσθωση των Δημοτικών Λουτρών της Μεσαιωνικής Πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη απόπειρα του Δήμου, τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε αποβεί άγονη λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων. Αυτή τη φορά, από πλευράς Δημοτικής Αρχής φαίνεται να υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία.
Η δημοπρασία είναι δημόσια, φανερή, πλειοδοτική, με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη συνέχεια με προφορικές.
Ως κύρια και βασική χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας παραδοσιακού χαμάμ, με δυνατότητα της εμπορίας μόνο συμπληρωματικών ειδών της κύριας χρήσης όπως φυσικά σκευάσματα και ιματισμό σχετικό της συγκεκριμένης χρήσης καθώς και προσφοράς νερού, αναψυκτικών και αφεψημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διακήρυξη, το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000 ευρώ και του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.

Η διάρκεια της  μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής,  αρχής γενομένης από την έγκριση από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και την Αρχαιολογική Υπηρεσία των ως σχετικών εγγράφων/μελετών/σχεδίων και δικαιολογητικών (ανεξαρτήτως ύπαρξης αδειοδοτήσεων) με δυνατότητα παράτασής της για οκτώ ακόμη έτη με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.