Στις 25 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4583/18 (Φ.Ε.Κ. Α΄/212/2018). Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 181/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π.

3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 181/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.ΟΡ.Ο.Κ.

4. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20
(χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής) για το έτος 2019.

5. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους
2019.

6. Παράταση σύμβασης για τη προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου ΕΠΑΛ.

7. Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων.

8. «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019».

9. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή «Άφωτη» (Αίτηση Βασιλαράκη Ροδάνθης).

10. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές
εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019».