Η επιβατική κίνηση στην Πάτμο το 1958

ΕΓΙΝΕ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Χθες αφίκετο εις Ρόδον ο Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κ. Σταματόπουλος συνοδευόμενος υπό υπαλλήλων του ΑΟΕΚ.

Η υπογραφή των συμβολαίων διά την χορήγησιν των δανείων αυτοστεγάσεως, έγινε χθες. Εξ άλλου η πλήρωσις διά την διανομήν των 12 Εργατικών Κατοικιών θα γίνει, συμφώνος προς το πρόγραμμα, σήμερον την 12ην μεσημβρινήν.

ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων της Περιφερείας Δωδεκανήσου  κινοποιείται έγγραφον του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων  Έργων, διά του οποίου παρέχονται οδηγίαι εν σχέσει προς την εξόρυξιν υλικών διά κατασκευάς και επισκευάς οδών, εκ λατομείων των Δήμων και κοινοτήτων, άνευ αποζημιώσεως.

Διά του εγγράφου γνωστοποιείται ότι επιτρέπεται κατόπιν εντολής του αρμοδίου νομομηχανικού, όπως εξορύσσωντοι, εκ λατομείων  ανηκόντων εις Δήμους, η Κοινότης, ή Εκκλησιαστικά Ταμεία, ή Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, τα αναγκαιούντα υλικά, διά την κατασκευήν, ανακαίνισιν ή συντήρησιν των οδών, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως των ιδιοκτητών.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την αύξησιν των ημερομισθίων των αρχιοδοστατών και των οδοστατών της Δωδεκανήσου.
Αι αυξήσεις κυμαίνονται από 2 μέχρι 41/2 δραχμάς καθ’ ημερομίσθιον.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο χθες εις Ρόδον ο Αρχηγός της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μακρυνιώτης. Ο Αρχηγός της Χωροφυλακής, κατά την ενταύθα παραμονήν του θα ασχοληθεί με επιθεωρήσεις των υπηρεσιών Χωροφυλακής.

ΝΕΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). Η επιβατική κίνησις του 1958 έχει ως εξής: Aποβιβασθέντες επιβάται 3268, επιβιβασθέντες  3330, τουρίσται 6111, αντίστοιχος αριθμός του έτους 1959, 3784 επιβάται και 5055 τουρίσται.

Η προκύπτουσα μείσις επιβατών οφείλεται εις την  έλλειψιν συγκοινωνίας κατά το ΄θέρος, δύο πλοία το 57 έναντι νεός του 58, η δε ηυξημένη κίνησις τουριστών εις αντίστροφα δεδομένα,  ένα τουριστικόν το 57, δύο τουριστικά εβδομαδιαία πλοία κατά το 1958.

Ας γίνει τούτο αντιληπτόν από το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας.

..........

Πολλά παράπονα εκφράζονται από τους λαμβάνοντας εκ του εξωτερικού δέματα διότι ταύτα αναγόμενα αλλού,  τη απουσία των παραληπτών,  διαπιστούται πολλάκις απώλεια ειδών. Γνωρίζομεν ότι έγινεν πρότασις από Επιθεωρητήν Τελωνείου διά την προαγωγήν του Τελωνείου Πάτμου από Γ’ τάξεως εις Β’.

Γνωρίζομεν επίσης ότι προαγωγή εκ της Γ’ εις την Β’ τάξιν έγινε διά το Τελωνείον Κάσου, κατωτέρας πολύ εις πληθυσμόν και κίνησιν της Πάτμου. Και πιστεύομεν ότι επείγει η προταθείσα προαγωγή, από το Υπουργείο Οικονομικών. Το α/π Καραϊσκάκης κατά το ταξιδιόν του εκ Ρόδου διά Πειραιά την 9ην τρέχ. δεν προσήγγισεν εις Λέρον και Πάτμον.

Ούτω υπέρ τους 40 επιβάτας άνδρες,  γυναίκες,  παιδιά, εν εις και ασθενείς, διενυκτέρευσαν εις καφενεία μάτην αναμένοντας το πλοίον διότι η υπηρεσία Ο.Τ.Ε. δεν λειτουργεί την νύκτα.  Τότε; Δεν θα ήτο δυνατόν τα προς της Πάτμου-Λέρου Λιμεναρεία να ειδοποιηθούν μέσω του ασυρμάτου της Ε.Β. Χωροφυλακής διά την ενδεχομένην παράλειψιν ίνα τούτο καθίσταται γνωστόν εγκαίρως και αποφεύγεται η ταλαιπωρία του κόσμου.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ
Μετεφέρθη χθες εις το Νοσοκομείον ο Στέλιος Χατζηδημητρίου, ετών 28, υποστάς εγκεφαλικήν διάσεισιν και τραύματα εις το πρόσωπον. Ούτος επιβαίνων μοτοσακό, εις την θέσιν Κόβα, εκτυπήθη λόγω συγκρούσεως με αυτοκίνητον.