Όταν απεβίωσε μια φτωχή γυναίκα της Ρόδου, αποκαλύφθηκαν οι μεγάλες τραπεζικές της καταθέσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Στους τελέσαντας τους γάμους των Σταύρον Στρατήν και Αναστασίαν Μερκούρη, εύχομαι κάθε ευτυχίαν.
Ε.Χ.

Κατ’ ειδήσεις εκ Καμερούν ετελέσθησαν εκεί προ ημερών οι γάμοι του νεαρού συμπολίτου κ. Μιχ. Ν. Γιαλλούση μετά της δίδος Νίνας Σπανού οδοντιάτρου. Θερμά συγχαρητήρια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Στην αγαπημένη μας βαπτιστικιά δίδα Ελένην Κ. Ζαχαρίου, καθηγήτριαν της φιλολογίας απευθύνουμε τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια για τους αρραβώνες της με τον εκλεκτόν επιστήμονα  κ. Γεράσιμον Μαμαλίγκαν, καθηγητήν της Φιλολογίας, ευχόμενοι ταχείαν την στέψιν.
Οικογένεια
Κανάρη Πουζουκάκη

ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΓΓΟΥΣ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας)-Και οι δύο σπογγεμπορικοί Οίκοι Σύμης 1) Αγγελλίδη, εκπροσωπούντος τους εν Αμερική αδελφούς Καντούνια και 2) Γιαλλουράκη, προέβησαν εις αγοράς σπόγγων εν Σύμη και Καλύμνω και απότινων ημερών ήρχισαν την επεξεργασίαν αυτών διά της απασχολήσεως εκατοντάδος εργατών και εργατριών με αποτέλεσμα την οικονομικήν ανακούφισιν ισαρίθμων οικογενειών αίτινες υπέφερον εκ της ανεργίας.

ΜΙΑ ΠΤΩΧΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΣΑ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Μία γυναίκα, θεωρουμένη πάμπτωχος, απεβίωσε προ ημερών και απεκαλύφθη ότι ήτο ιδιοκτήτρια οικίας και καταθέτεις εις Τράπεζαν της πόλεώς μας.

Αύτη ήτο η Ελένη Λατσατιανού, ετών 60 η οποία ήτο εντελώς μόνη εις τον κόσμον και τουλάχιστον συμφώνως προς όσα λέγονται, ζούσε με την βοήθειαν διαφόρων συμπολιτών διαμένουσα εις μίαν τρώγλην της οδού Αριστοφάνους.

Η Λατσατιανού απεβίωσε την 28.1.1959 εις το Νοσοκομείον.

Αργότερον απεκαλύφθη ότι αύτη είχεν 75.000 δραχμάς καταθέσεις, ιδιόκτητον οικίαν και αρκετά μετρητά.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ 60.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΖ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙ’ 20 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, μεταξύ άλλων απεφασίσθη η διάθεσις συμπληρωματικής πιστώσεως 60.000 δραχμών, διά την συνέχισιν των εργασιών διαμορφώσεως της τουριστικής ακτής πλησίον της αρχαίας Καμείρου εις την περιφέρειαν της κοινότητος Καλαβάρδων. Διά της προ καιρού διατεθείσης πιστώσεως 80.000 δραχμών ήρχισαν αι εργασίαι διαμορφώσεως του χώρου και κατασκευής αποδυτηρίων.

Εξ άλλου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ απεφασίσθη και προεκηρύχθη επαναληπτικός διαγωνισμός διά την 16ην τρέχοντος, διά την εκτέλεσιν των εργασιών διαρρυθμίσεως και κατασκευής 20 Λαϊκών κατοικιών εις το συγκρότημα του εργοστασίου “Κολονιάλε”, προς στέγασιν ισαρίθμων οικογενειών. Ως γνωστόν, η δαπάνη διά την εκτέλεσιν του έργου αυτού έχει προϋπολογισθή εις 500.000 δραχμάς.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ “ΟΛΥΜΠΙΑ” ΜΕ 475 ΞΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ
Σήμερον την 12.30 μεσημβρινήν αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το ελληνικόν υπερωκεάνειον “Ολυμπία” με 475 ξένους περιηγητάς, κατά το πλείστον προσωπικότητας της οικονομικής ζωής διαφόρων χωρών. Το σκάφος θα καταπλεύση προερχόμενον εκ Χάιφας και θα αποπλεύση την 9ην εσπερινήν διά Κωνσταντινούπολιν. Οι επιβαίνοντες του σκάφους περιηγηταί, θα επισκεφθούν σήμερον το απόγευμα διάφορα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.

ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΙ’ ΕΞΑΓΩΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΪΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΟΣ
Χθες την πρωΐαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου και εξήτασε διάφορα γεωργικά Δωδεκανησιακά ζητήματα. Μεταξύ άλλων το Συμβούλιον ησχολήθη με το θέμα του προγραμματισμού και του συντονισμού των εξαγωγών των πρωΐμων κηπευτικών Ρόδου παραγωγής 1959, απεφασίσθη δε όπως από της Κυριακής αρχίσουν αι περιοδείαι προς συγκέντρωσιν δηλώσεων διά την εξαγωγήν πρωΐμων μέσω της ΕΓΣΔ και μεγάλων εξαγωγικών οίκων.