Τα φύκια στο καταφύγιο Φανών και οι ζημιές στο Πέταλο Σύμης στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

2. Έγκριση της μελέτης τρόπου δημοπράτησης, σύστασης επιτροπής διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, της "Παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης φυκιών από αλιευτικό καταφύγιο Φανών Ρόδου", προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

3. Επικαιροποίηση της με α.α 200/2018 απόφασης του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ήτοι: Α. Έγκριση της μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών (από θεομηνία) του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο Σύμης» Β. Έγκριση της διενέργειας της κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών (από θεομηνία) του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο Σύμης» προϋπολογιζόμενης αξίας 70.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη με την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά . Γ. Ορισμός της επιτροπής διενέργειας της ανάθεσης.

4. Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών φέροντος οργανισμού κτιριακών εγκαταστάσεων διοίκησης Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου» ποσού 24.552,00 €, αναδόχου ΣΑΒΒΑ ΜΑΚΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ.

5. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής) επιτροπής για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ στην διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019

6. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975 στον πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Κανάκη Ίκαρο του Νικολάου