Πότε διορίζονται εφορευτικές επιτροπές και δικαστικοί αντιπρόσωποι

Διευκρινήσεις για τον διορισμό των εφορευτικών επιτροπών και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 δίνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και ειδοποιούνται για τον διορισμό τους από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους το αργότερo τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική ή προξενική αρχή.

Οι εκλογείς -τακτικά και αναπληρωματικά- μέλη των εφορευτικών επιτροπών διορίζονται οκτώ (8), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας. Η πρεσβευτική ή προξενική αρχή ειδοποιεί αμέσως τα διοριζόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα το εκλογικό τμήμα και κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστούν, μία (1), τουλάχιστον, ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η κλήρωση των παραπάνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών και τοιχοκολλάται στα καταστήματα των αρχών αυτών, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και ανακοινώνεται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών. 

Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρεσβευτή ή τον Πρόξενο και τον κατά βαθμό αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του προσωπικού της Πρεσβείας ή του Προξενείου.

Όλα τα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους τρεις (3), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Πηγή: Dikaiologitika News