Λεξιστορείν: Η λεηλασία!

Η λέξη λεία σήμερα είναι συνώνυμη με την αρπαγή σε καιρό πολέμου  (π.χ. οι νικητές λεηλάτησαν την πόλη) αλλά και την κλοπή μεγάλης έκτασης (π. χ ο αρχαιολογικός θησαυρός λεηλατήθηκε).

Πρόκειται για σύνθετη λέξη προερχόμενη από το ρήμα λεηλατώ με α΄συνθετικό τη λέξη λεία και β΄ συνθετικό την κατάληξη –ηλατώ προερχόμενη από το ρήμα ελαύνω = έρχομαι.

Ουσιαστικά λοιπόν η λέξη σημαίνει «έρχομαι έχοντας σκοπό τη λεία».