Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του  αντιδημάρχου Τηλέμαχου Καμπούρη

Καθορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Οικονομικών, Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη.

Ειδικότερα στην απόφαση του δημάρχου, αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τηλέμαχο Καμπούρη ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με αντιμισθία, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

Α. 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των Δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, του συνόλου των Διακηρύξεων και των σχετικών περιληπτικών διακηρύξεων Δημάρχου κ.λ.π., όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και συγκεκριμένα στις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:
• Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης
• Τμήμα Λογιστηρίου
• Τμήμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ
• Τμήμα Ταμείου
• Τμήμα Προσόδων
• Τμήμα Προμηθειών
• Τμήμα Αξιοποίησης − Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Αντώνης
Β. Καμπουράκης”.