Το φιλμ «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» θα γυρισθεί οριστικά στη Ρόδο

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ

Το «Ναβαρόνε» θα γυρισθή οριστικώς εις Ρόδον - Θα είναι διαρκείας 3 1/2 ωρών και έγχρωμον-

Η προβολή της Ελλάδος - Πότε αρχίζει το γύρισμα

Κυβερνητική ανακοίνωσις εκδοθείσα χθες την εσπέραν αναφέρει ότι το φιλμ «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» απεφασίσθη οριστικώς να γυρισθή εις Ρόδον και ακολούθως να συνεχισθή εις Κρήτην και Κέρκυραν. Εις την εν λόγω ταινίαν θα πρωταγωνιστήσουν οι διάσημοι ηθοποιοί Γκρέκορυ Πέκ, Άντονυ Κουήν και Άννα Μανιάνι θα μετάσχουν δε και πολλοί Έλληνες ηθοποιοί. Σεναρίστας και παραγωγός θα είναι ο κ. Κάρλ Φόρμαν.

Από του Νοεμβρίου θα αρχίση η άφιξις των τεχνικών συνεργείων θα χρησιμοποιηθούν δε και πολυάριθμοι Έλληνες τεχνικοί. Αξίζει να σημειωθή ότι η ταινία αυτή είναι μία εκ των σημαντικωτέρων των τελευταίων ετών θα είναι διαρκείας 3 1/2 ωρών, θα στοιχίση 5 εκατομμύρια δολλάρια, θα εμφανίζει κατά τρόπον αριστοτεχνικόν όλα τα τουριστικά τοπία της Ελλάδος και θα διαρκέση το γύρισμά της 4-6 μήνας.

Η ταινία αύτη θα είναι έγχρωμος σινεμασκόπ. Προ του κυρίως έργου, θα περιλαμβάνεται εις την ταινίαν ως εισαγωγή η προβολή των τουριστικών και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Κοινότης Κρητηνίας θεωρεί υποχρέωσίν της όπως εκφράση και δημοσίως, εκ μέρους όλων των κατοίκων αυτής, τας απείρους ευχαριστίας και ευγνωμοσύνην της προς τον διακεκριμένον Βουλευτήν Δωδ/σου κ. Στέλιον Κωτιάδην, διότι χάριν των προσπαθειών του επετεύχθη η έγκρισις της ιδρύσεως προτύπου ελαιουργείου εις την Κοινότητά τους, η οποία κείται κατ’ εξοχήν ελαιοπαραγωγική περιφέρεια, εν τούτοις εστερείτο μέχρι σήμερον συγχρόνου ελαιουργείου.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Αργύριος Χαλκιάς απέστειλε προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν το ακόλουθον τηλεγράφημα:

«Διερμηνεύοντες τα αισθήματα ευγνωμοσύνης των κατοίκων του ημετέρου Δήμου, απευθύνομεν θερμάς ευχαριστίας εις την Υμετέραν Εξοχότητα, διά την μελετωμένην έναρξιν των εργασιών επισκευής του αεροδρομίου Καρπάθου».

Παρόμοια τηλεγραφήματα απέστειλαν και οι πρόεδροι, των κοινοτήτων Μενετών και Αρκάσσης.

ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗ. Του ανταποκριτού μας. Υπό Επιτροπής της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης ήρχισαν από τούδε αι προετοιμασίαι, εν όψει της πανηγύρεως της μονής η οποία εορτάζει την 8ην Νοεμβρίου.
Τας προετοιμασίας υποβοηθούν και οι κάτοικοι της νήσου μας, ως και ο Δήμος και αναμένεται ότι η εορτή θα λάβη χώραν με λαμπρότητα και αθρόαν προσέλευσιν προσκυνητών.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΠΑΛΙΝ 120.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Ως ανεκοίνωσεν ο αναπληρών τον εις Ρόδον ευρισκόμενον Δήμαρχον Καλύμνου κ. Καλογιάννη δημαρχών ιατρός κ. Μιχαήλ Κουντούρης υπό της Νομαρχίας Δωδ/νήσου εχορηγήθη και νέα δωρεά προς την Κάλυμνον εξ 120.000 δρχ. ήτοι 60.000 δρχ. δια την επισκευήν του Βουβαλείου Παρθεναγωγείου και έτεροι 60.000 δρχ. δια την ολοκλήρωσιν αποξηράνσεως του έτους περιφερείας Βαθέως Καλύμνου.
Σ.Ν. Αλαχούζος