Οι διακριθέντες Δωδεκανήσιοι μαθητές σε εκθέσεις περί αποταμιεύσεως το 1960

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

Την παρελθούσαν Δευτέραν υπό την προεδρίαν της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος συνήλθεν εις συνεδρίασιν η καταρτισθείσα επιτροπή η οποία εβράβευσε τας καλυτέρας εκθέσεις των μαθητών των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου με θέμα η «Συμβολή της αποταμιεύσεως εις την ανάπτυξιν της οικονομίας της Χώρας..

Ως καλυτέρα έκθεσις εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον εκρίθη της μαθητρίας του Γυμνασίου Κω Ξένης Παπανικολάου.

Κατά Σχολεία καλύτεραι εκθέσεις εκρίθησαν των εξής μαθητών:
Βενετόκλειον Γυμνάσιον Ανδριωτάκης Γεώργιος, Καζούλλειον Θηλέων Καβαλιέρου Φωτεινή, Δημοσία Εμπορική Σχολή Ρόδου Μακρή Ματθίλδη, Γυμνάσιον Σύμης Δημητρούλης Σταύρος, Γυμνάσιον Κω Παπανικολάου Ξένη, Γυμνάσιον Καλύμνου Μαΐλλης Εμμανουήλ, Εμπορική Σχολή Καλύμνου Κλωνάρης Νομικός, Γυμνάσιον Λέρου Καστής Αντώνιος, Γυμνάσιον Καρπάθου Αδαμαντίδης Δαμιανός και Γυμνασιακόν Παράρτημα Κάσου Γεωργιάδου Σοφία.

Η 15η Φεβρουαρίου τελευταία προθεσμία δια βιβλιάρια Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Χορηγήσεως Επαγγελματικών βιβλιαρίων εις Ξενοδοχοϋπαλλήλους και απεφάσισε όπως ειδοποιηθούν άπαντες οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι όπως μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου οι μεν στερούμενοι βιβλιαρίου υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά των οι έτεροι δε προσκομίσουν τα επαγγελματικά των βιβλιάρια δι’ αναθεώρησιν. Ως ανεκοινώθη ουδεμία παράτασις θα δοθή διευκρινίζεται δε ότι οι στερούμενοι βιβλιαρίων δεν θα δύνανται να εργασθούν.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Θ’ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
Κατά την πρώτην εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθή συνεδρίασις της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν του θέματος επεκτάσεως του λιμενοβραχίονος Καρπάθου. Το εν λόγω έργον περιελήφθη υπό της Κυβερνήσεως εις τα λιμενικά έργα Προγράμματος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δια το 1960. Ελπίζεται ότι δια της επεκτάσεως ο λιμενοβραχίων θα ολοκληρωθή και η εξυπηρέτησις του λαού της Καρπάθου και του ταξειδιωτικού κοινού θα είναι ικανοποιητική.

15 ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι κατά την διάρκειαν της επικειμένης τουριστικής περιόδου θα πραγματοποιηθούν 15 κατάπλοι του τουριστικού σκάφους “Τρανσυλβάνια” με περιηγητάς από το παραπέτασμα, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της Ρόδου. Οι εν λόγω περιηγηταί θα προέρχονται από την Ρωσίαν, την Ανατολικήν Γερμανίαν, την Ρουμανίαν, την Τσεχοσλοβακίαν και την Ουγγαρίαν.

ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Ο Δήμαρχος της νήσου μας κ. Καλογιάννης αναχωρεί εντός των ημερών εις Αθήνας δια την προώθησιν διαφόρων θεμάτων της Καλύμνου. Ο κ. Δήμαρχος ερωτηθείς σχετικώς ετόνισεν ότι κύριον μέλημά του είναι τώρα η τουριστική αξιοποίησις της Καλύμνου με την συμπαράστασιν της Κυβερνήσεως.

ΤΟ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ
Χθες το εσπέρας συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου προς εξέτασιν θεμάτων τρεχούσης φύσεως και λήψιν σχετικών αποφάσεων.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΧΩΡΗΣΕ 3 ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΤΗΣ “ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΑ”
Ως ανεκοινώθη ο Δήμος Ροδίων παρεχώρησε εις την Αμερικανικήν Κινηματογραφικήν Εταιρείαν “Κολούμπια” τρεις μεγάλας αιθούσας και απάσας τας εργαστηριακάς εγκαταστάσεις των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών ο “Νιρεύς”. Ήδη 30 τεχνικοί της “Κολύμπια” εργάζονται εις τας εγκαταστάσεις του “Νιρέως”.