Περαιτέρω θωράκιση ζητούν  οι υπάλληλοι της Περιφέρειας

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου  (ΣΥΠΝΑΠΕΔ) με γνώμονα την προστασία τόσο των υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑι), όσο και των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενημέρωσε σχετικά τον Eκτελεστικό Γραμματέα Νικόλαο Παπασταματίου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του, αναφορικά με τις άδειες ειδικού σκοπού των δημόσιων υπαλλήλων που προβλέπονται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020.

Στο πλαίσιο εφαρμογής, αλλά και ενίσχυσης, των μέτρων πρόληψης ο σύλλογος ζήτησε από τη Διοίκηση της ΠΝΑΙ να προχωρήσει σε περαιτέρω θωράκιση των εργαζομένων της, ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Όπως εκτιμά, η  ασφάλεια της υγείας των εργαζομένων είναι σημαντική προκειμένου να προασπισθεί το κοινωνικό σύνολο από την διασπορά κρουσμάτων.

Επιπλέον μέτρα που προβλέπονται, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (περιορισμός ωρών προσέλευσης κοινού, εξ αποστάσεως εργασία, προσωπικό ασφαλείας), θα αξιολογηθούν ως προς την εφαρμογή τους κατά περίπτωση από την Περιφερειακή Αρχή.
Μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 5 -
Άδεια ειδικού σκοπού
δημόσιων υπαλλήλων
και λοιπές διευκολύνσεις

Οι συνάδελφοι με αίτησή τους δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.  Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται στους συναδέλφους μετά από αίτησή τους λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 5. Επιπλέον, δύνανται αντί της χρήσης της ειδικής άδειας, οι υπάλληλοι, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

Πλέον των παραπάνω μέτρων, ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ προτείνει τα ακόλουθα:
1) «Έμφαση πρέπει να δοθεί σε υπηρεσίες που προσέρχεται μεγάλος αριθμός πολιτών (πχ εξετάσεις και συναλλαγές στις Δ/νσεις Μεταφορών, στις ΔΑΟΚ, Εξετάσεις επαγγελμάτων Δ/νσης Ανάπτυξης, υπηρεσίες Δ/νσης Υγείας, Κοιν. Παντοπωλείο κ.λπ.) όπου πρέπει να ενταθούν τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

2) Να περιοριστούν στις αναγκαίες οι εξωτερικές υπηρεσίες (π.χ. αυτοψίες, έλεγχοι) των υπαλλήλων μας που απαιτούν επαφή με το κοινό.

3) Δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο εργασίας ή ειδική άδεια σε όλους τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

4) Να διευκολύνονται υπάλληλοι που έχουν στο σπίτι τους μέλος της οικογένειάς τους που έχει αρρωστήσει και να υπάρξει μέριμνα για συναδέλφους ΑμΕΑ, όπως και για αυτούς που συγκατοικούν με ηλικιωμένους, ΑμΕΑ και με ευπαθείς ομάδες.

5) Να δοθούν σαφείς οδηγίες στους συναδέλφους, που εκτελούν υγειονομικούς ελέγχους στα πλοία σε εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, με στόχο την προστασία της υγείας όλων.

6) Να τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία σχετικές αφίσες οδηγιών που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΥ για την εφαρμογή και τους τρόπους προστασίας από τον κορωνοϊό.

7) Να συστήνεται σε υπαλλήλους που εμφανίζουν συμπτώματα πιθανής μόλυνσης να παραμείνουν στο σπίτι τους και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών να επιδείξουν ευελιξία και να διευκολύνουν τους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση.

8) Οι εργαζόμενοι να εφαρμόζουν τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό με σχολαστικότητα και μεθοδικότητα, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που εξυπηρετούνται πολίτες.

9) Ανάθεση σε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο την απολύμανση των κτηρίων της ΠΝΑι.
10)  Να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων από τους πολίτες ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις υπηρεσίες της ΠΝΑι».

Για τον ΣΥΠΝΑΠΕΔ η προστασία των εργαζομένων και των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους, αποτελεί προτεραιότητα. Αυτά τα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν άμεσα και βεβαίως να επανεξεταστούν στην πορεία, σύμφωνα με τις εξελίξεις.