Συνελήφθη απατεώνας με πλούσια δράση που κρυβόταν στα Κρητικά

ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΑΛΛΑ ΕΝΥΜΦΕΥΘΗ
Κατόπιν επεμβάσεως του Κυβερνήτου του “Κούριερ” ενυμφεύθησαν χθες εις Αμερικανός ναύτης και Ελληνίς νεάνις, μετά της οποίας ούτος συνεδέετο από καιρού.

Η επέμβασις του Κυβερνήτου του “Κούριερ” οφείλεται εις το ότι ο Αμερικανός ναύτης δεν ήθελε να νυμφευθή τώρα, αλλά αργότερον.

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΠΑΤΕΩΝ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ

Είχε εξαπατήσει 6 κατοίκους της Ρόδου λαβών παρ’ αυτών διάφορα ποσά
Συνελήφθη χθες, κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως υπό των Αστυνομικών Οργάνων ολοκλήρου της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, ο Διονύσιος Παπαδάτος ετών 24, διωκόμενος βάσει καταγγελιών, διαφόρων Ροδίων τους οποίους ο συλληφθείς είχεν εξαπατήσει.

ΠΩΣ ΕΧΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ
Κατά σχετικάς πληροφορίας ο Παπαδάτος είχε έλθει προ καιρού εις Ρόδον, προ δεκαπενθημέρου όμως, συνοδευόμενος υπό νεαράς γυναικός, ήρχισε να επισκέπτεται διάφορα καταστήματα της πόλεως και απευθυνόμενος εις την φιλευσπλαχνίαν και την αγαθότητα των καταστηματαρχών τους έλεγε ότι του σώθηκαν τα λεπτά και δεν είχε να γυρίσει στην Αθήνα, κι ότι αν του δάνειζαν, θα τους τα έστελνε από την Αθήνα σε λίρες.

ΕΥΡΕ ΑΦΕΛΕΙΣ
Δια της μεθόδου αυτής ο Παπαδάτος επέτυχε να αποσπάση από έναν παντοπώλη, έναν φωτογράφον, έναν σωφέρ και έναν σπουδαστήν της Παιδαγωγικής Ακαδημία διάφορα αντικείμενα και ποσά.

Ούτος σημειωτέον, είχεν ενοικιάσει δωμάτιον επί της οδού Κωνσταντόπαιδος ανέφερε δε τούτο δια να επιτύχη ευχερέστερα την εξαπάτησιν των καταστηματαρχών.

ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Προ 3-4 ημερών, όμως η Αστυνομία επληροφορήθη της δράσεως του Παπαδάτου και ήρχισε να τον αναζητή.  Ειδοποιήθηκαν παραλλήλως οι Σταθμοί Χωροφυλακής της Υπηρεσίας, ενώ εις τον λιμένα και εις το αεροδρόμιον ετοποθετήθησαν χωροφύλακες δια την σύλληψίν του, εις περίπτωσιν καθ’ ην ο Παπαδάτος θα ανεχώρει.

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ
Παρά τα μέτρα εν τούτοις που είχαν ληφθή, ο Παπαδάτος δεν είχε συλληφθεί, όταν χθες την πρωίαν εκ πληροφοριών τας οποίας, είχεν η Αστυνομία ενήργησε αιφνιδιαστικήν έρευνα εις οικίαν του συνοικισμού Κρητικά και τον ανεύρε κρυπτόμενον εκεί.

Ούτος συνελήφθη, υπέδειξε δε τον τόπον όπου είχε τα κλοπιμαία, άτινα ανευρεθέντα επεστράφησαν εις τους καταστηματάρχας.

Ο Παπαδάτος θα αποσταλή εντός της αύριον εις τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΔΙΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΊΑΝ
Απέπλευσαν εκ του λιμένος δια σπογγαλιείαν τα σπογγαλιευτικά “Θεοδόσιος”, “Αγ. Μαρίνα” και “Κύπρος”.

 

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Κω, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης.

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Σήμερον αναχωρεί ο διευθυντής της Α5 και ΓΕΣ συνταγματάρχης κ. Τσολάκας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Χθες ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Λοΐζος επεσκέφθη τον Τμηματάρχην Αυτοδιοικήσεως της Νομαρχίας και συνεργάσθη επί θεμάτων αφορόντων του Δήμου του.  Ο κ. Λοΐζος αναχωρεί την Τρίτην.

 

ΑΙ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΑΙ ΟΚΤΑΚΑΤΟΙΚΙΑΙ
Κατ’ αυτάς θα παραδοθούν υπό του Νομομηχανικού εις το Κέντρον Προνοίας οι 2 αποπερατωθείσαι εσχάτως οκτακτατοικίαι.

 

Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ
Εκοινοποιήθη απόφασις του υπουργείου Προνοίας, δια της οποίας ορίζεται όπως προς αποφυγήν ταλαιπωριών οι έχοντες ανάγκην σανατοριακής περιθάλψεως ασθενείς εισάγωνται προς νοσηλείαν κατά προτίμησιν εις τα σανατόρια των περιφερειών, όπου έχουν την μόνιμον κατοικίαν των.  Ούτω οι ασθενέις του νομού Τρικάλων θα εισάγωνται εις το σανατόριον Ηπείρου και του νομού Καρδίτσης εις το σανατόριον Λαμίας.

 

Ο κ. ΒΟΝΔΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Χθες ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας επεσκέφθη τας κοινότητας της Ν.Δ. Ρόδου επιλύσας διάφορα ζητήματά των.

 

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Κατέπλευσαν εις τον λιμένα τα πετρελαιοκίνητα “Βασίλειος” εκ Καλύμνου με καύσιμα, “Ερση” εκ Πειραιώς, “Ονύρ” τουρκικόν εκ Μαρμαρά και “Νίκος” εκ Καρδαμένης με 8 τόννους καρπούζια.  Εξ άλλου απέπλευσε το “Αέρας” δια Νίσυρον.