Συνάντηση με τον Γραμματέα του ΣΕΠΕ είχαν επιχειρησιακά σωματεία του τουρισμού από τη Ρόδο

Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ Αθ. Ηλιόπουλο στην Αθήνα είχε αντιπροσωπεία των τριών επιχειρησιακών Σωματείων του Τουρισμού από τη Ρόδο (Miramare, Amilia Mare & Paradise Village, Sheraton) την Πέμπτη 25 Μάη.

Οι εκπρόσωποι έθεσαν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλά-δου.

Ιδιαίτερα στάθηκαν στην επίθεση που δέχονται από την εργοδοσία όσα από τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων έχουν απομείνει και απαίτησαν την επιβολή πλαισίου προστασίας των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό.

Ζήτησαν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του μαζικού φαινομένου των παράνομων πρό-ωρων απολύσεων των εποχικών, πολύ πριν από το κλείσιμο των ξενοδοχείων, συνήθως από τα τέλη Σεπτέμβρη, ή και νωρίτερα.

Απαίτησαν άμεσα μέτρα για την απαγόρευση της δραστηριότητας των δουλεμπορικών εργολαβικών συνεργείων που εξαπλώνονται ραγδαία στα εποχικά ξενοδοχεία το τελευταίο διάστημα.

Ανέδειξαν την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα ξενοδοχεία όσον αφορά την εφαρμογή της κλα-δικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας, εξαιτίας της αναστολής της υποχρεωτικότητας και της επε-κτασιμότητάς της, τους σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη σύνθεσης προσω-πικού, τη δραματική εντατιποίηση της δουλειάς, κάτι που αποτυπώνεται και στην αναντιστοιχία των χιλιάδων νέων ξενοδοχειακών κλινών με τη στασιμότητα του αριθμού των εργαζομένων που εμφα-νίζονται στα στοιχεία των ασφαλισμένων στον κλάδο.

Ενημέρωσαν για τα συχνά σοβαρά εργατικά ατυχήματα με μόνιμες βλάβες στην υγεία των εργαζο-μένων, για τις πολύ σοβαρές ελλείψεις στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στα ξενοδοχεία και α-παίτησαν την επιβολή μέτρων προστασίας.

Τέλος, στηλίτευσαν την αναποτελεσματικότητα της επιθεώρησης εργασίας, πέρα από την υποστε-λέχωση, εξαιτίας της στάσης που κρατά, δηλαδή της απλής καταγραφής θέσεων μπροστά σε καρα-μπινάτες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων κάτι που τεκμηρίωσαν με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ο Ειδικός Γραμματέας απάντησε ότι παίρνει υπόψιν τις καταγγελίες των εκπροσώπων και ότι “θα δει” αρκετά από τα ζητήματα που καταγγέλθηκαν. Βεβαίως πρόκειται για ζητήματα στην πλειοψηφία τους ευρέως γνωστά, που σίγουρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ειδικά σε επίπεδο κεντρικό δεν τα ακούν για πρώτη φορά.

Η ίδια ζωή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η κλιμάκωση της πάλης των εργαζομένων για να μπορέσουν να απαντήσουν στη σύγχρονη σκλαβιά που γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί.