Αποκαλύφθηκαν παλιές τοιχογραφίες εξαιρετικής τεχνοτροπίας στην Πάτμο

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΠΑΛΑΙΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Είς το παρεκκλήσιον της Παναγίας παραπλεύρως του Καθολικού της Ιεράς Μονής, κατά τάς εργασίας αποκολλήσεως των τοιχογραφιών, ανευρέθησαν όπισθεν αυτών αί παλαιότεροι τοιχογραφίαι αί οποία κατά τους ειδικούς, είναι θαύματα τέχνης.

Οι ειδικοί υπολογίζουν, ότι αί αποκαλυφθείσαι τοιχογραφίαι, εφιλοτεχνήθησαν κατά τα τέλη του 11ου με αρχάς 12ου αιώνος, διατηρούνται δε καλώς. Αυται παριστάνουν την Αγίαν Τριάδα.
Πιστεύεται ότι παλαιότερον η Μονή είχε υποστή ζημίας και ρωγμάς εκ σεισμών. Μετά την επισκευήν της δέ εγένοντο νέαι τοιχογραφίαι, κατά το 1745 επί ηγουμενίας Ιωακείμ Φέγγου, περατωθείσαι την 20ήν Ιανουαρίου του έτους αυτού.

Δεν είναι απίθανον, με την πρόοδον των εργασιών (υπάρχει ως γνωστόν πρόβλεψις του υπουργείου Παιδείας διά κονδυλίον 6.000.000 δραχμών) νά αποκαλυφθούν πολλαί αλλαι παλαιαί τοιχογραφίαι και να εμφανισθή ο παλαιός εσωτερικός οικοδομικός ρυθμός εάν μάλιστα χρησιμοποιηθή μελλοντικώς ή παλαιά είσοδος της Μονής, η οποία από ημερών ήρχισε λειτουργούσα.
Είς τον πέριξ του παρεκκλησίου χώρον, όπου υπάρχουν τά ερείπια παλαιών οικιών, καταλλήλως διαμορφούμενον, θα ήτο δυνατόν να τελήται κατ’ έτος και η Τελετή του Ιερού Νιπτήρος.

Ο κ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ο αρχηγός του Προοδευτικού Κόμματος κ. Σπύρος Μαρκεζίνης δι’ επιστολής του πρός το Εργατικόν Κέντρον του εγνώρισεν ότι έλαβε το ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως των Σωματείων της δύναμεως του Εργατικού Κέντρου της 31ης Μαΐου και ότι εμελέτησεν μετά προσοχής τα έν αυτώ αναφερόμενα εργατικά προβλήματα, τα οποία ευρίσκει δίκαια και λογικά και θα ενδιαφερθή για την επίλυσίν των.
Ο κ. Μαρκεζίνης τονίζει είς την επιστολήν του ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να τυγχάνουν ιδιαιτέρας προσοχής παρά των εκάστοτε Κυβερνήσεων και να δίδεται ή πρέπουσα λύσις είς τα δίκαια και νόμιμα αιτήματά των.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΕΝΟΡΟΣ
Είς την πόλιν μας ευρίσκεται από τινος ο εκλεκτός τενόρος κ. Αντώνιος Καλαϊτζάκης, Ροδιακής καταγωγής, αφιχθείς, ενταύθα διά να αναπαυθή, επιστρέψας από πενταετή περιοδείαν ανά τάς πρωτεύουσας της Ευρώπης και Αφρικής όπου έδωσε σειρά επιτυχών εμφανίσεων. Εν σχέσει με την καλλιτεχνικήν δράσιν του διακεκριμένου καλλιτέχνου κ. Καλαϊντζάκη, θα ασχοληθή συνεργάτης μας είς το φύλλον της προσεχούς Τρίτης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθές την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης εδέχθη είς συνεργασίαν τον πρόεδρο της κοινότητος Σαλάκου και εξήτασε διάφορα ζητήματα της εν λόγω κοινότητος.

ΔΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, προεκηρύχθη υπό του Δήμου Κω μειοδοτικός διαγωνισμός διά την εκτέλεσιν του έργου αποπερατώσεως του ισογείου και κατασκευής του πρώτου ορόφου του κτηρίου των ιαματικών Λουτρών Αγίου Φωκά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή την 8ην Ιουλίου η δαπάνη δέ διά το έν λόγω έργον, προϋπελογίσθη είς 270.000 δραχμάς.

ΕΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΘΗΣΑΝ 27 ΚΥΝΕΣ
Κατά την διάρκειαν της προχθεσινής νυκτός υπό οργάνων των Αστυνομικών τμημάτων, εδηλητηριάσθησαν 16 αδέσποτοι κύνες. Ομοίως την προτεραίαν υπό οργάνων του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, εδηλητηριάσθησαν 6 κύνες.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η κίνησις του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου κατά την λήξασαν εβδομάδα είχεν ως εξής:
Εισήλθον 97, εξήλθον 91, απεβίωσαν 5, χειρουργικαί επεμβάσεις 34, μαιευτικαί επεμβάσεις 4, τοκετοί 6.
Εξετασθέντες είς εξωτερικά Ιατρεία: Παθ/κόν 70, Χειρ/κόν 74, Παιδ/κόν 16, Μαιευτ-Γυν/κόν 14. Σύνολο εξετασθέντων 174.