Νέο νεκροταφείο Ορθοδόξων στη Ρόδο

ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ΠΑΝΙΚΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Χθες την 9.30 πρωινήν εις το χωρίον Τριάντα εσημειώθη πυρκαϊά εντός μονορόφου οικίας επί της κεντρικής οδού εις την πλέον πυκνοκατωκημένην περιοχήν της κοινότητος συνεπεία δέ αυτής αρκετοί κάτοικοι της κοινότητος επανικοβλήθησαν.

Το πύρ εσημειώθη εντός κουζίνας, το γεγονός δέ ότι παραπλεύρως αυτής ευρίσκετο εν παντοπωλείον με διάφορα εύφλεκτα εμπορεύματα (πετρέλαια κ.λπ.) προεκάλεσεν αναταραχήν, η οποία συνοδευόμενη από την φαντασίαν διηύρυνε την πραγματικότητα.

Πάραυτα, ειδοποιηθείσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου κατέφθασεν επί τόπου καί βοηθούμενη υπό των Χωροφυλάκων και των πολιτών, κατώρθωσε να κατασβέση το πυρ μετά 45 λεπτά.
Ως εγνώσθη, το πυρ προήλθε πιθανώς από δημιουργηθέν βραχυκύκλωμα προεκάλεσε δέ ζημίας 2.000 περίπου δραχμών, ως και καταστροφήν της στέγης της οικίας.
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ

Αφίχθη κατ’ αυτά εις την πόλιν μας μετά της Κυρίας του ο εκ Καλύμνου κ. Χαρανής καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας εις το Πανεπιστήμιον της Ν. Ιερσέης.

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη, εντός των ημερών λήγουν τα μαθήματα του Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Ρόδου, εκ των σπουδαστών του οποίου ηρίστευσαν οι Νικόλαος Παναγιώτου, Εμμανουήλ Οικονομίδης και Σταύρος Τραπατσέλης. Αποφοιτούν επίσης, ως εγνώσθη οι εκ της Επαρχίας Ρόδου ιερείς Δημήτριος Κωτιάδης, Παντελεήμων Αυγουστάκης, Παύλος Παπασάββας και Ιωάννης Αλαφάκης και ο εκ Σάμου πολίτης Κυριάκος Βαμβουδάκης.

Αρπάχτηκαν στο ποδόσφαιρο
Υπό του Β΄Αστυνομικού Τμήματος υπεβλήθη μήνυσις, κατά των Ταμπουρά Σακελλάρη ετών 31, Διαμαντοπούλου Μιχαήλ ετών 23, και Αλή Γετκήλ ετών 20, διότι κατά την λαβούσαν προχθές χώραν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν εις το Εθνικόν Στάδιον κατελήφθησαν διαπληκτιζόμενοι και φωνασκούντες, διαταράξαντες την ησυχίαν και τας τέρψεις των λοιπών θεατών.

Οι Εργάται Κοσκινού ζητούν τώρα την επέκτασιν του Ι.Κ.Α.
Υπό του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Κοσκινού ο «Ποσειδών» υπεβλήθη προς τον κ. Νομάρχην υπόμνημα είς το οποίον αναφέρεται ότι η πλησίον της Ρόδου κοινότης Κοσκινού είναι εκ των κυριωτέρων εργατικών κέντρων της νήσου και ζητείται όπως ο κ. Νομάρχης, προβή εις τας καταλλήλους ενεργείας, διά την ταχυτέραν επέκτασιν του θεσμού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων εις την περιφέρειαν της κοινότητος. Το Σωματείον Εργατοτεχνιτών Κοσκινού, ως γνωστόν, είναι νέον, ιδρυθέν πρό διμήνου.

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
Αφίκετο είς Ρόδον ο προϊστάμενος του Εδαφολογικού Ιντιστούτου του Υπουργείου Γεωργίας κ. Φουντούλης, προκειμένου να εξετάση διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του. Η άφιξις του κ. Φουντούκλη είς Ρόδον, οφείλεται εις τας ενεργείας του Δημάρχου κ. Πετρίδη, μεταξύ δέ των κυριωτέρων ζητημάτων εξ εκείνων των οποίων θα επιληφθή, είναι και η εδαφολογική εξέτασις της περιοχής πλησίον του Καθολικού Νεκροταφείου Ρόδου, προκειμένου συντόμως να αποφασισθή η κατασκευή νέου Νεκροταφείου Ορθοδόξων εις Ρόδον.

ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου διετέθη εκ του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού ποσόν 12.000 δραχμών, διά την πραγματοποίησιν ωρισμένων έργων επισκευής του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ρόδου.