ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Παρασκευή 23 Αυγούστου 1957
Αριθ. Φύλλου 1906

Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ

Ως ανεκοίνωσε χθες ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, την προσεχή εβδομάδα αφικνείται εις Ρόδον ο τουριστικός σύμβουλος του εφοπλιστού κ. Ωνάση και της Ολυμπιακής Αεροπορίας κ. Πατρονικόλας, προκειμένου να επιλύση διάφορα τουριστικά ζητήματα. Ο κ. Πατρονικόλας επέστρεψε προσφάτως εκ Γερμανίας, όπου είχε συναντηθή με επιχιερηματίες, διαπραγματευθείς την κατασκευήν τουριστικών εγκαταστάσεων εις διαφόρους τόπους της Ελλάδας.
Εξ άλλου, ο κ. Δήμαρχος ανεκοίνωσεν ότι ο Ελλην μεγαλοεφοπλιστής κ. Ωνάσης, θα αφιχθή εις Ρόδον εντός του Σεπτεμβρίου.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ

Χθες την 10.30 πρωινή αφίκοντο δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο Αρχηγός και τα 4 μέλη της Αμερικανικής Εμπορικής Αποστολής, η οποία περιωδεύει κατ’ αυτάς εις ολόκληρον την χώραν. Εις το αεροδρόμιον υπεδέχθησαν αυτούς ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρης και άλλα μέλη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου.
Ευθύς ως έφθασαν εις Ρόδον τα μέλη της Αποστολής επεσκέφθησαν τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον και εν συνεχεία τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην.

Ο κ. Νομάρχης εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψις της Αμερικανικής Εμπορικής Αποστολής θα αποβή προς κοινόν όφελος και προς όφελος της οικονομίας της Ρόδου. Ο κ. Δήμαρχος ετόνισεν ότι η Ρόδος, νύμφη του ηλίου εξακολουθεί να παραμένη νύμφη έτοιμη να παραλάβη εις τας αγκάλας της εκείνους που την αγαπούν και που ενδιαφέρονται δι’ αυτήν.
Την 6.30 απογευματινήν χθες εις την αίθουσαν τελετών του Δημαρχείου, παρουσία των Αρχών, συνηντήθησαν τα μέλη της Αποστολής με εμπόρους και βιομηχάνους της Ρόδου και αντήλλαξαν απόψεις επί της αναπτύξεως εμπορικών σχέσεων, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρόδου.
Τα μέλη της αποστολής ανέπτυξαν ακολούθως, αναλόγως του τομέως των, διάφορα οικονομικά, εμπορικά και τουριστικά θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος.
Η Αμερικανική Εμπορική Αποστολή θα αναχωρήση εκ Ρόδου την πρωΐαν της αύριον.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ ΗΔΗ
50 ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Καθ’ α πληροφορούμεθα η ανεργία εις Ρόδον τείνει να εξαφανισθή κατά τον τρέχοντα μήνα. Ούτω εκ των 250 περίπου ανέργων παρέμειναν άνεργοι μόνον περίπου 50.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι εις το εργατικόν οίκον Κ.Α.Ι.Ρ. απασχολούνται 150 περίπου εργάται εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι μαθηταί διαφόρων σχολών.


ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σήμερον από της μεσημβρίας και εκείθεν, άπαντα τα εμπορικά καταστήματα της πόλεως Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά.
Η 23η Αυγούστου, χαρακτηρισθείσα ως τοπική εορτή, κατατάσσεται ως ημιαργία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθημετά των προέδρων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, μετά του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής και μετά του Δημάρχου Αστυπαλαίας κ. Κονταράτου.

Ο ΟΔΑΠΔΔ
Αύριον την μεσημβρίαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Ακινήτων Περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω, προς λήψιν αποφάσεων της αρμοδιότητός του.