Η Αστυνομία αναζητούσε τους τεχνικούς του Ραδιοσταθμού Ρόδου

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΕΖΗΤΟΥΝΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΝ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ

 

Το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ανεκοίνωσε χθες ότι ουδεμία μεταβολή υφίσταται λειτουργίας του προγράμματος λόγω της απεργίας του τεχνικού προσωπικού του.

ΕΠΕΣΤΡΑΤΕΥΘΗΣΑΝ
Διά την λειτουργίαν των Ραδιοσταθμών της χώρας, κατόπιν της αναγγελθείσης απεργίας, διετάχθη και εφηρμόσθη η επιστράτευσις των τεχνικών υπαλλήλων του ΕΙΡ.

ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Δι’ ανακοινώσεως της Διοικήσεως Χωροφυλακής χθες την μεσημβρίαν ειδοποιούντο οι απεργήσαντες τεχνικoί να προσέλθουν εις τας εργασίας των εις τον Ραδιοσταθμόν Ρόδου, άλλως τόσον αυτοί, όσον και οι κρύπτοντες αυτούς, θα υφίσταντο κυρώσεις.

Το απόγευμα, κατόπιν της εν λόγω ανακοινώσεως, οι περισσότεροι τεχνικοί είχον προσέλθει.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη και μετά του Δημάρχου Λέρου κ. Καρανικόλα, επί θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός των. Την μεσημβρίαν ο κ. Νομάρχης παρεκάθησεν εις γεύμα, δοθέν προς τιμήν των αρχών, του υποναύαρχου Ντούερφελντ, επί του αεροπλανοφόρου «Ρούσβελτ».

Ο ΛΙΜΗΝ ΜΑΣ
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το αλιευτικόν «Μαρυουδιώ» με ένα τόννον ψάρια, προερχόμενον εξ αλιείας.

ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΤΗΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας υπό οργάνων του εγένετο έλεγχος των πινάκων απορίας εις το Μανδράκι, Εμπορειό και Νικειά Νισύρου και εις το Μεγάλο Χωριό και Λειβάδια της νήσου Τήλου.

ΡΑΓΔΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΥΝΟΪΚΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
Την πρωίαν χθες εσυνεχίσθη διά δευτέραν ημέραν η πτώσις βροχών καθ’ άπασαν την νήσον Ρόδον, εις πολλά δε σημεία, αύται ήσαν ραγδαίαι. Εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου ανεκοινώθη, ότι γενικώς αι παρατηρηθείσαι βροχαί ήσαν ευνοϊκαί από γεωργικής πλευράς.

ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΤΛ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Επιθεωρήσεως Εργασίας αρξαμένης της χειμερινής περιόδου, άπασαι αι επιχειρήσεις δέον να ανανεώσουν τας καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας και να θεωρήσουν ταύτας. Η μη ανανέωσις των καταστάσεων, συνεπάγεται ανάλογα μέτρα.

ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΤΕ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, προσεχώς θα αφιχθούν εις Ρόδον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕ κ.κ. Κορόζος και Τσέλλος, προκειμένου να επιθεωρήσουν την ενταύθα υπηρεσίαν του ΟΤΕ.

ΠΑΡΙΣΑΤΝΕ ΤΟΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ
Υπό του Τμήματος Ασφαλείας συνελήφθη προχθές την 11ην νυκτερινήν ο Θεόδωρος Θεοδοσίου ετών 19 διότι κατελήφθη ασκών άνευ αδείας το επάγγελμα ξεναγού και διερμηνέως εις τους Αμερικανούς. Ούτος απεστάλη χθες εις τον κ. Εισαγγελέα διά τα περαιτέρω.