Με το ατμόπλοιο της γραμμής στη Ρόδο οι υπουργοί Ναυτιλίας και  Εργασίας

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ  ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Σήμερον διά του ατμοπλοίου “Παντελής” αφίκνειται εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής  Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, μετά του Υπουργού Εργασίας κ. Μπουρνιά, προκειμένου να προβούν εις την εν επισήμω τελετή παράδοσιν των Κατοικιών εις τους κληρωθέντας δικαιούχους.

Η τελετή θα λάβει χώραν σήμερον την 11.30 προ μεσημβρινή εις τον τόπον όπου ανηγέρθησαν αι Εργατικαί Κατοικίαι, πλησίον του Ορφανοτροφείου Αρρένων.

Το απόγευμα ο Υπουργός κ. Κωτιάδης θα μεταβεί εις την κοινότητα Έμπωνας, όπου θα τελέσει τα εγκαίνια του συνεταιριστικού ελαιοτριβείου.

Την πρωίαν της αύριον οι Υπουργοί κ.κ. Κωτιάδης και Μπουρνιάς θα δεχθούν εις την Νομαρχίαν Επιτροπάς και πολίτας, το απόγευμα δε θα αναχωρήσουν αεροπορικώς επιστρέφοντας εις Αθήνας.

Εν τω μεταξύ, αφίκετο χθες εις Ρόδον ο πρόεδρος του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κ. Σταματόπουλος, προκειμένου να οργανώσει τας λεπτομερείας διά την παράδοσιν των κατοικιών.
 


ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 50 ΝΕΑΙ ΛΑΪΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ “ΚΟΛΟΝΙΑΛΕ”
Αυτοτελείς και άρτιαι εις εμφάνισιν
Ως πληροφορούμεθα, υπό του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου μελετάται όπως, εκτός των διαρρυθμιζομένων εις τα εργοστάσια “Σάϊφε” και “Κολονιάλε” Λαϊκών Κατοικιών, κατασκευασθούν και έτεραι 50, διά των δυνατοτήτων του ΟΛΛΠΔΔ, εις τον περίβολον της “Κολονιάλε”. Αι εν λόγω κατοικίαι, των οποίων τας δυνατότητας ανεγέρσεως μελετούν μηχανικοί του ΟΛΛΠΔΔ, θα ανεγερθούν κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου του περιβόλου της “Κολονιάλε”. Εκάστη εξ αυτών θα αποτελείται εξ ενός μεγάλου δωματίου 5Χ4, εξ ενός δωματίων 5Χ3 το οποίον θα στεγάζει το μαγειρείον και το λουτρό, και εξ ενός μικρού χωλ.

Σημειωτέον ότι αι είσοδοι των εν λόγω οικιών θα διανοιχθούν εκ της έξω πλευράς του τοίχου ούτως ώστε να είναι εκάστη αυτοτελής και αρτία από απόψεως εμφανίσεως.
Σχετικώς εγνώσθη ότι ο κ. Νομάρχης κατ’ επανάληψιν επεσκέφθη τον χώρον της “Κολονιάλε” χθες και προχθές, εξετάζων προσωπικώς το ζήτημα, εν τω πλαισίω του γενικωτέρου Κυβερνητικού στεγαστικού ενδιαφέροντος. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζουν

Η κ. Καίτη Ιγγλέση δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
Η κ. Κατίνα Ε. Μπαλίδη δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
Ο κ. Μερκούρης Παπαστεφάνου δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις λόγω πένθους.

Ευχετήριον
Στην εορτάζουσα ανιψιά μας Νούλα Κιττώφ (Αλεξάνδρεια) ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Οικογ. 
Βασ. Κιττώφ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΙΣ ΦΑΝΕΣ
Εις την Νομαρχίαν απεστάλησαν τα σχετικά δικαιολογητικά διά την ίδρυσιν και την αναγνώριση του νέου αθλητικού συλλόγου ο “Ακουσίλαος” Φανών.