Θα εκδικαστεί στην Αθήνα  η αγωγή για την τράπεζα Ανατολής

Από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών θα εκδικαστεί η αγωγή που κατέθεσαν εκπρόσωποι της Τράπεζας Ανατολής με την οποία διεκδικούν το ποσό των 371.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτό αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου στο οποίο κατατέθηκε η συγκεκριμένη αγωγή για εκδίκαση το καλοκαίρι του 2016 από το δικηγόρο των εκπροσώπων της Τράπεζας Ανατολής, κ. Ιωάννη Καραμιχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο παραπέμπει την υπόθεση να εξεταστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών καθώς είναι αναρμόδιο αφού «η διαφορά δεν συνδέεται με κανένα στοιχείο με τη Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρόδου, ώστε να θεμελιώνεται κατά τρόπον αρμοδιότητα του Δικαστηρίου αυτού».

Ουσιαστικά το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση που είχε καταθέσει η Εθνική Τράπεζα διά του κ. Κωστόπουλου περί «αναρμοδιότητας του δικαστηρίου».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «η εναγόμενη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενάγεται κατ’ αρχήν στην Αθήνα, όπου έχει την έδρα της.

Πέραν δε τούτων, για να εγκαθιδρυθεί τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια του Δικαστηρίου όπου εδρεύει η αναγομένη, περίπτωση βέβαια που δεν συντρέχει εν προκειμένου κατά τα προαναφερόμενα, θα πρέπει η διαφορά να ανέκυψε στην Περιφέρεια του Δικαστηρίου όπου εδρεύει αυτή και στην ένδικη υπόθεση η κρινόμενη διαφορά ανέκυψε στην Αθήνα, η οποία είχε οριστεί έδρα της «Τράπεζας της Ανατολής» το έτος 1904, όταν και ιδρύθηκε.

Επιπροσθέτως δε, στην Αθήνα έλαβε χώρα και η συγχώνευση της τράπεζας αυτής με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το έτος 1932, στον ίδιο δε τόπο θα έπρεπε, σύμφωνα με τους αγωγικούς ισχυρισμούς, να πραγματοποιηθεί και η ειδική εκκαθάριση ώστε μετά το πέρας αυτής να αποδοθούν οι αξίες των μετοχών της συγχωνευθείσης Τράπεζας της Ανατολής στους κομιστές μετόχους της».

Ως εκ τούτου η υπόθεση παραπέμπεται να δικαστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, η Τράπεζα Ανατολής είχε απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 1932 και στην συνέχεια συστάθηκε ένας αλληλόχρεος τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο και κατατέθηκαν 86 εκατομμύρια χρυσά Φράγκα υπέρ των μετόχων της τράπεζας Ανατολής.

Με την αγωγή που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου ζητείται να καταβληθεί το ποσό από τον αλληλόχρεο λογαριασμό που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη μετοχή, η αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 371.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια ο συγκεκριμένος λογαριασμός όχι μόνο δεν έκλεισε, σύμφωνα και με τους όρους της συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο τραπεζών, αλλά παράλληλα τοκιζόταν με 7% ετησίως.

Έτσι οι συμπολίτες μας που προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, έκαναν καταγγελία του αλληλόχρεου λογαριασμού ως προς κομμάτι που αντιστοιχεί στην μετοχή που κατέχει και η οποία προσδιορίζεται στην τιμή των 371.000 ευρώ.