Η προσπάθεια χειροτονίας ιερέα στη Σύμη το 1958

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Μεθαύριον και ώραν 12ην μεσημβρινήν θα ομιλήση εις την αίθουσαν διαλέξεων της Ροδιακής Λέσχης ο κ. Αντώνιος Καλαϊτζάκης, καθηγητής της Μουσικής και μέλος της Οργανώσεως Γραμμάτων και Τεχνών του Βελγίου, με θέμα: Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν της Τέχνης και της Μουσικής μετά ακροάσεως μέρος του “Ρέκβιεμ” της Συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας της Βιέννης.

Η είσοδος ελευθέρα.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΙΕΡΕΩΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
ΣΥΜΗ, 13 (του ανταποκριτού μας).- Η εκκλησιαστική επιτροπή του ιερού ναού της Παναγίας του Κάστρου εν τη προσπαθεία της όπως χειροτονήση ιερέα δια την υπ’ αυτής ενορίαν απέστειλεν εις Ρόδον τον υποψήφιόν της κ. Θεόδωρον Μερκουρίου Λεριά πτυχιούχον θεολογικής σχολής Αθηνών, ίνα παρουσιασθή εις την Α.Σ. τον Μητροπολίτην μας ο οποίος ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως δια την χειροτονίαν νέων ιερέων δια την νήσον μας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εκ των ήδη υπηρετούντων είναι μεγάλης ηλικίας.

Η καταβαλλομένη δε προσπάθεια της εν λόγω εκκλησιαστικής επιτροπής όπως η χειροτονία λάβη χώραν εις Σύμην εξετιμήθη ιδιαιτέρως υφ’ ολοκλήρου του λαού και ελπίζεται πως και ο Μητροπολίτης μας θ’ αποδεχθή ευμενώς την παράκλησιν τούτην της επιτροπής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΕΞΗΤΑΣΕ ΧΘΕΣ ΖΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου συνήλθε χθες την πρωΐαν και ησχολήθη με την εξέτασιν διαφόρων ζωτικών δια τον παραγωγικόν κόσμον ζητημάτων. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθησαν περιλαμβάνοντο τα της εκκαθαρίσεως της πληρωμής σύκων και σταφυλών, της τεχνητής γονιμοποιήσεως, της προωθήσεως των πρωΐμων κηπευτικών και της διαθέσεως αμνάδων χιακής φυλής. Το Συμβούλιον, διακόψαν την μεσημβρίαν συνήλθεν εκ νέου το απόγευμα και εσυνέχισε τας εργασίας του.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Νομαρχίαν Δωδεκανήσου, απεστάλησαν και εκτυπούνται εις το ενταύθα παράρτημα του Εθνικού Τυπογραφείου, αι τακτικαί και ειδικαί αναθεωρήσεις των εκλογικών καταλόγων της περιοχής του Εφετείου Δωδεκανήσου.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Αύριον την 3.30 μεταμεσημβρινήν θα λάβουν χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον αγώνες αυτοκινήτου “Τσιμκάνα”, διοργανούμενοι υπό του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Ρόδου ο “Ερμής”. Εις τους αγώνας, κατά τας σχετικάς πληροφορίας, θα μετάσχουν περί τα 50 αυτοκίνητα, των οποίων και επιβαίνη εις οδηγός ναι μία κυρία ή δεσποινίς. Οι αγώνες δεξιοτεχνίας, συγκεντρώνουν ζωηρόν το ενδιαφέρον των φιλάθλων, διότι κατά την διεξαγωγήν των οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διάλθουν εκ στενών διαδρόμων και από άλλα εμπόδια, απαιτούνται ισορροπίαν. Εις τους αγώνας θα παραστούν και αι τοπικαί αρχαί.