Τα κριτήρια μοριοδότησης για τους παιδικούς σταθμούς

Ο καθορισμός των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής και η διαδικασία επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου της Ρόδου, έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη 26 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του.

Προτάσσεται το δικαίωμα εγγραφής παιδιών που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (σ.σ. όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κτλ.).

Ακόμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης είναι δυνατή η εγγραφή παιδιών ευπαθών και ευάλωτων ομάδων με ελλιπή δικαιολογητικά (σ.σ. στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών), με εξαίρεση, ωστόσο, τις ιατρικές βεβαιώσεις με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 μέχρι και 31 Μαΐου κάθε έτους, έτσι ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ωστόσο, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους γίνεται να υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Επίσης, καθιερώνεται η υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για τη διασφάλιση της τήρησης της «αρχής της αμεροληψίας». Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας του αιτούντος με το σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Επιπλέον, η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

Η απόφαση επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο οικείο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της επιλογής, καθώς και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων διαμορφώνεται ως εξής: