ΑΣΕΠ: Τρεις νέες συμβάσεις στη Σύμη

Στην πρόσληψη τριών νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, κινείται η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε, στις 4 Οκτωβρίου, την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

ΔΕ Καταμετρητών 2 θέσεις

Προσόντα 

Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
Ηλικία 18 - 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Γνώση χειρισμού Υ/Η

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 θέση

Προσόντα 

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
Ηλικία 18 - 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Πηγή: workenter.gr