Δημοπράτηση έργων αγροτικής οδοποιίας στη Ρόδο, προϋπολογισμού 1,24 εκατ. ευρώ

Το «πράσινο φως» για την δημοπράτηση δύο έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ρόδου συνολικού προϋπολογισμού 1.237.000 €, τα οποία με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τα έργα:

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 628.000€ , με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 628.000€ και

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας- Πλατανιών – Απολλώνων – Σαλάκου, Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» συνολικού προϋπολογισμού 609.000€ , με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 567.900€

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα δύο έργα ανέρχεται σε 1.195.900€.

Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στη Δράση 4.3.4.

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου 4.3.

«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).