Αθωώθηκαν οι 400 δάσκαλοι της Ρόδου που κατέβηκαν σε απεργία

ΗΘΩΩΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ 400 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

Χθες εξεδικάσθη εις το Τριμελές Πλημμελειοδικείον Ρόδου η υπόθεσις 400 περίπου διδασκάλων, οι οποίοι είχον κατέλθη εις απεργίαν την 3 Ιουνίου 1957 και είχαν μηνυθή αυτεπαγγέλτως. Το δικαστήριον μετά μακράν διαδικασίαν και αφού ανεφέρθη ότι οι διδάσκαλοι υπήκουσαν εις εντολήν της Ομοσπονδίας των, ηθώωσε τους κατηγορούμενους.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΙ ΔΙΩΡΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΤΟ

Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας άπαντα τα εμπορικά καταστήματα ως και τα κρεοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, παντοπωλεία και τα συναφή τοιαύτα ως και τα κουρεία από της 9ης μέχρι της 11ης πρωινής ώρας της προσεχούς Δευτέρα 2ας Μαρτίου 1959 θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της αφίξεως του Προέδρου της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας κ. Τίτο.

Διά της αυτής αποφάσεως παρατείνεται το άνοιγμα των ως άνω καταστημάτων επί μίαν ώραν μετά τον εσπερινόν κλείσιμον της προσεχούς Δευτέρας 2ας Μαρτίου και της προσεχούς Τρίτης 3ης Μαρτίου 1959.

ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΤΙΤΟ
Ο Πρωθυπουργός φθάνει
αύριον είς την Ρόδον
μετά του κ. Σκέφερη

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΦΙΚΕΤΟ Ο κ. ΓΙΟΒΛΑΝΟΒΙΤΣ
Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής αναμένεται να αφιχθή αύριον εις Ρόδον συνοδευόμενος υπό του Μονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Σκέφερη. Επίσης την Κυριακήν θα έλθη ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης.

Ο κ. Σκέφερης, συμφώνως προς σχετικάς πληροφορίας, θα εκπροσωπήση το Υπουργείον των Εξωτερικών, δεδομένου ότι ο Υπουργός Προεδρείας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσος θα συνοδεύση τους Βασιλείς είς την Αιθιοπίαν και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αβέρωφ, θα παραμείνει εις Αθήνας διά να παρακολουθήση την συζήτησιν είς την Βουλήν.

Ο κ. ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
Αφίκετο χθες είς Ρόδον ο Γιουγκοσλάβος πρέσβυς εις Αθήνας κ. Γιοβάνοβιτς, συνοδευόμενος υπό υπαλλήλων της πρεσβείας, εν όψει της αφίξεως του Προέδρου Τίτο. Επίσης χθες αφίκετο ο Διευθυντής Εθνιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μπουφίδης. Εξ άλλου, αφίκοντο χθες αντιπλοίαρχος και άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ Η «ΓΚΑΛΕΜΠ»
ΚΑΪΡΟΝ, 27. Η θαλαμηγός «Γκάλεμπ» ανεχώρησεν εκ Πόρτ Σάιτ, κατευθυνομένη εις Ρόδον.

3.000 ΡΟΔΙΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΦΥΡΙ
ΑΘΗΝΑΙ, 27. Υπό του Κρατικού Ενεχυροδανειστηρίου ανεκοινώθη ότι την προσεχή Κυριακήν θα εκπλειστηριασθούν είς την επί της οδού Σταδίου 18 αίθουσάν του, από της 10 π.μ. μέχρι της 2ας μ.μ. τιμαλφή και χρυσά αντικείμενα. Επίσης θα εκπλειστηριασθούν 3.000 Ροδίτικα αντικείμενα ήτοι βραχιόλια, δακτυλίδια, καρφίτσες, κ.λπ., αρίστης τέχνης. Τα εν λόγω κοσμήματα θα εκτελεσθούν είς τάς προθήκας του Ενεχυροδανειστηρίου.

ΕΙΔΙΚΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ως ανεκοινώθη υπό του Υπουργείου Προνοίας κατηρτίσθη ειδικόν Νομοθετικόν Διάταγμα διά τους Πρόσφυγας τους διαμένοντας είς τον Νομόν Δωδεκανήσου, ενός δε των προσεχών ημερών θα υποβληθή προς ψήφισιν. Ως εγνώσθη είς την ισχύουσαν Νομοθεσίαν περί προσφύγων δεν περιλαμβάνονται οι εν Δωδεκανήσω πρόσφυγες.