Κυκλοφόρησε προκήρυξη με τίτλο «Ποιος είναι ο νέος δήμαρχος Καλύμνου;»

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Το κείμενον προκηρύξεως που εκυκλοφόρησε

KAΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας). Αντί απαντήσεως εις την κ. Καλλιόπην Κούρου, ήτις εδημοσίευσε επιστολήν εις την “Πρόοδον” υπό τον τίτλον “Ποίος ο νέος Δήμαρχος Καλύμνου;” γνωστοποιούμεν σήμερον ολόκληρον το κείμενον προκηρύξεως προς τον Καλυμνιακόν λαόν, ήτις εκυκλοφόρησε την 7ην Απριλίου, υπογραφομένη υπό των 8 συμβούλων των παρατάξεων Καλογιάννη-Χατζησταυρή. Το κείμενον της προκηρύξεως έχει ως εξής:

“ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες. Θεωρούμεν επιβεβλημμένον καθήκον και υποχρέωσίν μας νε ευχαριστήσωμεν θερμώς τον Καλυμνιακόν λαόν, διά την τιμήν την οποίαν μας επεφύλαξε να μας αναδείξη διά της ψήφου τους Δημοτικούς Συμβούλους και να μας αναθέση ούτω την εντολήν να διοικήσωμεν τα Δημοτικά Πράγματα της αγαπητής Πατρίδος Καλύμνου.

Επειδή τόσον ο Συνδυασμός Καλογιάννη όσον και ο Συνδυασμός Χατζησταυρή εξηγγείλομεν προς τον λαόν κοινόν πρόγραμμα αλλαγής και προόδου εις τον τόπον, εκρίνομεν ότι το συμφέρον και η εντολή του λαού, μας επιβάλλουν όπως συνεργασθώμεν από κοινού διά την ανάδειξιν των δημοτικών αρχών και εφαρμογήν του κοινού προγράμματός μας.

Ως εκ τούτου απεφασίσαμεν όπως αναλάβωμεν μεταξύ μας και ενώπιον του λαού υποχρέωσιν τιμής να αναδείξωμεν -κατά τας επικειμένας εν τω Δημοτικώ Συμβουλίων εκλογάς, ως εκλέκτορες-Δήμαρχον μεν της Καλύμνου τον κ. Αντώνιον Καλογιάννην, πρόεδρον δε του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Χατζησταυρήν, ο οποίος θα εκλέγεται υφ’ ημών Δήμαρχος, εν περιπτώσει αποχωρήσεως -εξ οιασδήποτε αιτίας- του κ. Καλογιάννη εκ του Δημαρχιακού αξιώματος.

Υποσχόμεθα προς τούτοις προς τον λαόν της Καλύμνου, ότι θα εργασθώμεν άπαντες με ζήλον και δραστηριότητα διά την πραγαμτοποίησιν του προγράμματός μας, βασική επιδίωξις του οποίου θα είναι η αποκατάστασις της γαλήνης του Τόπου, η συμφιλίωσις και η αγάπη μεταξύ όλων των δημοτών, αδιακρίτως κομματικής τοποθετήσεως.
Προς τούτο επικαλούμεθα την ηθικήν συμπαράστασιν όλων των συμπολιτών μας, ίνα εργασθώμεν ούτω αποτελεσματικώς διά την ευτυχίαν, την πρόοδον και την αναγέννησιν της προσφιλούς και ηρωικής Πατρίδος μας Καλύμνου.

ΖΗΤΩ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ!
Εν Καλύμνω τη 7η Απριλίου 1959.

Αντ. Καλογιάννης, Εμμ. Καπελλάς, Μιχ. Γ. Κουντούρης, Μιχ. Γ. Κόκκινος, Δρ. Ιερ. Ταυλάριος, Γιώργ. Χατζησταυρής, Κωνστ. Σαπουνάκης, Θεόφ. Ρούσσος.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κων. Σπανός Νικόλ. Κουφός”.

Διά το πιστόν
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Τμήματος Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρχισεν η διανομή δεμάτων ιματισμού του Ερυθρού Σταυρού εις τας απόρους οικογενείας της πόλεως Ρόδου. Η διανομή γίνεται βάσει καταστάσεων, των κατ’ ενορίας φιλοπτώχων αδελφοτήτων των ιερών ναών.

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑΙ ΡΟΔΟΥ
Σήμερον θα πληρωθούν κέρδη εις τας υφαντρίας της Ταπητουργικής Σχολής Ψίνθου (δρχ. 3992) και διάφορα μικροποσά εις υφαντρίας των Σχολών Απολλώνων, Αγ. Ισιδώρου, Σιάννων και Μονολίθου, αφορώντα την εργασίαν β’ εξαμήνου 1958.
Χθες κατεβλήθησαν εις τας υφάντριας Αρχαγγέλου 21.304 δρχ. και Καλυθιών 8971 δρχ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΛΕΙΨΟΥΣ
Κατ’ αναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καλύμνου προς την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Δωδεκανήσου χθες την 6ην πρωινήν εις την νήσον Λειψούς εσημειώθη ισχυρά σεισμική δόνησις διαρκείας τριών δευτερολέπτων. Εκ της δονήσεως δεν εσημειώθησαν ζημίαι ή θύματα.