Τον Μάιο του 1959 θα είναι έτοιμα τα νέα κτίρια του «Μίρα Μάρε»

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝΤΕΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΣ ΠΡΩΪΜΑ 

ΔΕΝ ΗΛΘΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ

Χθες από της πρωΐας έπνευσαν εις Ρόδον ισχυροί νότιοι άνεμοι, οι οποίοι προεκάλεσαν και έντονον θαλασσοταραχήν. Κατά σχετικάς πληροφορίας εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας οι νότιοι άνεμοι προεκάλεσαν σημαντικάς ζημίας εις τας προϊμοκαλλιεργείας. Εξ άλλου, κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου καθ’ όλην την ημέραν χθες η θάλασσα εις το Καρπάθιον ήτο λίαν κυματώδης.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΔΕΝ ΗΛΘΕΝ
Το χθεσινόν δρομολόγιον της “Ολυμπιακής Αεροπορίας” δεν εξετελέσθη λόγω κακοκαιρίας.

ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ”
Ως πληροφορούμεθα αι εργασίαι δια την ανέγερσιν των νέων πτερύγων του τουριστικού χωριού “Μίρα-Μάρε” παρά το γεγονός ότι προχωρούν με ταχύτατον ρυθμόν, δεν φαίνεται ότι θα λήξουν προ των μέσων του προσεχούς μηνός. Εν τω μεταξύ, κατά τας αυτάς πληροφορίας, ήρχισαν να καταφθάνουν εις το “Μίρα-Μάρε” μεγάλοι όμιλοι τουριστών, δημιουργούντες ζωηράν κίνησιν.

Κινηματογραφική ταινία περί Ρόδου προεβλήθη εις την Στοκχόλμην
Κατά πληροφορίας εκ Στοκχόλμης, εις συγκέντρωσιν του Ελληνοσουηδικού Συνδέσμου ωμίλησε περί Ρόδου, ο δημοσιογράφος κ. Λίντερ, εξυμνήσας τας φυσικάς και τεχνητάς καλλονάς της νήσου και το φιλόξενον πνεύμα των κατοίκων. Μετά την ομιλίαν, εγένετο προβολή κινηματογραφικής ταινίας ενώπιον 500 και πλέον Σουηδών, με θέμα την Ρόδον.

900 ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ 100 ΕΚ Π. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου σήμερον φιλοξενούνται εις τα ξενοδοχεία της πόλεως 900 περίπου ξένοι τουρίσται εκ διαφόρων χωριών και κυρίως Γερμανοί. Εξ άλλου, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, σήμερον ευρίσκονται εις Ρόδον και 100 περίπου επισκέπται εκ Παλαιάς Ελλάδος.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 4 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Πληροφορούμεθα ότι υπό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εχορηγήθη άδεια δια την εκτέλεσιν εκτάκτων αεροπορικών πτήσεων εις την Βρεττανικήν Αεροπορικήν Εταιρεία “Χάντιγκ Κλάν Αιρ σέρβις”.
Η εν λόγω Αεροπορική Εταιρεία θα εκτελέση συγκεκριμένως 4 εκτάκτους πτήσεις από Λονδίνου εις Αθήνας, Ρόδον και Ηράκλειον.

Η σημερινή συγκέντρωσις των ξεν/λήλων
Αύριον και ώραν 4.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθή Γ. Συνέλευσις των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εις την αίθουσαν συνελεύσεως του Εργ. Κέντρου, κατά την διάρκειαν της οποίας θα ομιλήση ο παρεπιδημών Διευθυντής Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδος κ. Γαργαλλίδης. Ο κ. Γαργαλλίδης, κατά σχετικάς πληροφορίας θα αναπτύξη την σημασίαν και τα ωφέλη που θα προκύψουν εκ της μετεκπαιδεύσεως εις το παράρτημα της Τουριστικής Σχολής Ρόδου δια την εξύψωσιν του τουριστικού επιπέδου. Εις την Συνέλευσιν εκλήθησαν να παραστούν ο Διευθυντής της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου κ. Δαλμάνης ο Διοικητής της Τουριστικής Αστυνομίας κ. Καραγιάννης, ο Διευθυντής της Εταιρείας “Αστήρ” κ. Στεργόπουλος, ο Προϊστάμενος της Επιθεωρήσεως Εργασίας κ. Δημητρίου οι πρόεδροι των Ξενοδόχων Εστιατόρων, Καφεπωλών και Ζαχαροπλαστών και οι καθηγηταί της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.